Porozumienie między Komendą Wojewódzka Policji w Olsztynie, a PCK w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz PCK podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego. Jest to istotny aspekt zwłaszcza podczas poszukiwań osób zaginionych, gdzie każda pomoc jest niezbędna gdy istnieje realne zagrożenie życia i zdrowia.

Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, reprezentowaną przez: insp. Tomasza Klimka, a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża reprezentowanym przez: Dorotę d`Aystetten – Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie oraz Agnieszkę Miłaszewicz – Główną Księgową Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Czerwonego w Olsztynie. Porozumienie to dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego. Co obejmuję to porozumienie:

– współdziałanie i wspomaganie akcji poszukiwawczych za osobami zaginionymi  w szczególności podczas działań poziomu I.

– współdziałania podczas likwidacji  skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych, wypadków z dużą ilością osób poszkodowanych, zagrożeń terrorystycznych, środowiskowych oraz innych sytuacji kryzysowych.

– zabezpieczenia medycznego planowych i nieplanowych imprez w tym o charakterze masowym, pochodów manifestacji, nadzwyczajnych zagrożeń ładu publicznego oraz innych wydarzeń gromadzących obywateli na niewielkiej przestrzeni i mogących potencjalnie prowadzić do zdarzeń, skutkiem których niezbędne może być prowadzenie działań ratowniczych i/lub punktów pomocy.

– współdziałania podczas konieczności przeprowadzenia niezwłocznej ewakuacji ludności.

– szkolenia wolontariuszy PCK, w szczególności ratowników – ochotników jednostek Systemu Ratownictwa PCK – Grup Ratownictwa PCK „Olsztyn” i „Ostróda”.

– niezwłocznego udziału sił jednostek Systemu Ratownictwa PCK – Grup Ratownictwa PCK: „Olsztyn” i „Ostróda” w pilnych działaniach prowadzonych przez Policję, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

– prowadzenia wspólnych ćwiczeń, manewrów oraz innych form doskonalenia zasobów ludzkich obu Stron.

– eksperckiej wymiany doświadczeń, literatury i materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki wynikającej z treści niniejszego porozumienia.

– działalności profilaktycznej na rzecz poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego w tym bezpieczeństwa zdrowotnego, dzieci, seniorów, środowiska oraz ruchu drogowego.

– współdziałania w celu odtwarzania zasobów PCK, wykorzystywanych w działaniach.

– wspierania innych zadań nieprzewidzianych porozumieniem, po ich wspólnym uzgodnieniu między Stronami.

Należy nadmienić, że członkowie warmińsko – mazurskiego oddziału PCK w przeszłości wielokrotnie wspierali działania poszukiwawcze podejmowane przez policjantów z całego województwa.

W ubiegłym roku na terenie województwa warmińsko – mazurskiego odbyło się szkolenie policyjnych poszukiwaczy wspólnie z wolontariuszami PCK, którzy podkreślili ważną rolę ratowników z PCK podczas poszukiwań (sami policjanci, zwracali uwagę na szeroką wiedzę ratowników i znakomite wyposażenie, które w warunkach polowych jest nieocenione).

Jak powiedział Bartosz Romanowski, prezes Grupy Ratownictwa PCK w Olsztynie:

„Jesteśmy ochotniczą formacją ratowniczą powołaną w celu m. in. niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof lądowych, aktów terroru, a także wspierania działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Wielokrotnie wspieraliśmy policjantów z powiatu olsztyńskiego podczas poszukiwań. Pragniemy te doświadczenia przekazać także przedstawicielom innych powiatów. Poza tym posiadamy sprzęt służący do zabezpieczenia socjalnego, co podczas poszukiwań w trudnych warunkach atmosferycznych może okazać się nieocenione”.

Ratownicy podczas  ubiegłorocznego szkolenia omówili w jaki sposób należy prawidłowo udzielić pomocy osobom, które znalazły się w stanie zagrażającym ich życiu, np.: hipotermii. Przeprowadzili też ćwiczenia z zakresu resuscytacji i opatrywania obrażeń. Poświęcili też czas zagadnieniu związanym z bezpieczeństwem osób poszukujących.

Prezes Bartosz Romanowski dodał wówczas, że:

„Z punktu widzenia zespołu medycznego biorącego udział w działaniach poszukiwawczych, bardzo ważne są informacje uzyskane przez policjantów od rodziny osoby zaginionej. Taka wiedza, np.: o chorobie na jaką cierpi zaginiona osoba, może być bardzo bezcenna podczas udzielania jej pomocy po odnalezieniu”.

W 2016 roku warmińsko – mazurscy policjanci podejmowali działania poszukiwawcze 1916 razy, w 2017 roku takich zgłoszeń było 1906, natomiast w 2018 roku 1496. Należy wspomnieć, że wśród tych poszukiwań część stanowi poszukiwania na poziomie I, a więc takie gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia i właśnie w takich sytuacjach korzystamy z wiedzy i pomocy wolontariuszy PCK.

(KWP Olsztyn)