AktualnościHALO MORĄG

Poseł zabiegał w Sejmie o remont kładki

– Z mównicy sejmowej poruszyłem ważny temat dla mieszkańców Morąga – remont kładki nad torami kolejowymi. Przejście jest nieczynne od kwietnia bieżącego roku i uniemożliwia sprawne przedostanie się z centrum miasta na tzw. Zatorze. Problemem w wyremontowaniu obiektu jest ustalenie jej właściciela. Zaapelowałem do Ministra Infrastruktury o wyjaśnienie tej spornej kwestii, która pozwoli ruszyć z pracami remontowymi . Mam cichą nadzieję, że w mojej kadencji uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia tej sprawy mówi Zbigniew Ziejewski, Poseł na Sejm RP.

Posiedzenie nr 24 w dniu 17-12-2020 (1. dzień obrad) retransmisja wypowiedzi. Oświadczenia.

Poseł Zbigniew Ziejewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczną sytuację, jaka panuje w mieście Morąg, a jest ona związana z kładką nad torami kolejowymi. Jest to w województwie warmińsko-mazurskim.

W kwietniu br. od konstrukcji kładki odpadł element metalowy, kątownik metalowy o długości ok. 1 m, który upadł na czynny peron, z którego korzystają podróżni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo w tym czasie peron był pusty.

Po tym incydencie, mając na uwadze realne zagrożenie bezpieczeństwa i utraty zdrowia użytkowników, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Ostródzie decyzją z dnia 23 kwietnia 2020 r. zamknął kładkę, a z użycia zostały wyłączone dwa perony znajdujące się bezpośrednio pod nią.

Zgłaszają się do biura poselskiego mieszkańcy z prośbą o rozwiązanie problemu kładki. Do dnia dzisiejszego wspomniane przejście jest niedostępne dla pieszych. Jest to poważny kłopot dla mieszkańców Morąga, bowiem uniemożliwia to sprawne przedostanie się z jednej części miasta do drugiej części. Zamknięta kładka w znaczący sposób utrudnia morążanom codzienne życie.

W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od moich wyborców 7 grudnia spotkałem się z burmistrzem miasta Morąga panem Tadeuszem Sobierajskim. Pan burmistrz wyraża chęć współpracy w sprawie remontu przejścia i zobowiązał się również w piśmie, które skierował do PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, do partycypacji w kosztach remontu.

Problem, który uniemożliwia rozpoczęcie prac remontowych, to ustalenie właściciela kładki. Zdaniem burmistrza Morąga to PKP SA jest właścicielem obiektu. Zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 12 marca 2004 r. właścicielem kładki jest spółka SA. Stwierdzono nabycie na mocy prawa z dniem 27 października 2000 r. przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe prawa użytkowania wieczystego gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Morąg jako działka nr 4/20 i nieodpłatnie prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Pani Marszałek! Chciałbym zwrócić szczególną uwagę i przede wszystkim zwrócić się do ministra infrastruktury oraz do ministra aktywów państwowych o pilne ustalenie właściciela kładki nad torami w Morągu oraz jak najszybszy jej remont, bo stan kładki zagraża bezpieczeństwu podróżnych.

W maju tego roku poseł Zbigniew Ziejewski skierował w tej sprawie  interpelację poselską do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, w którym apeluje o interwencję Ministra i remont obiektu:

Szanowny Panie Ministrze Infrastruktury, 

Zwracam się do Pana z prośbą o interwencję w związku z bardzo złym stanem technicznym kładki dla pieszych, zagrażającym bezpieczeństwu osób z niej korzystających a także ruchu pociągów, zlokalizowanej na obszarze kolejowym działki nr 4/57, obr. 2, m. Morąg.

Umiejscowiona kładka w pobliżu dworca PKP dla tutejszej ludności ma ogromne znaczenie, stanowiąc ważny element ciągu komunikacyjnego, łączącego różne części miasta. Biorąc pod uwagę, że w pobliżu nie ma innego przejścia, obiekt jest jedyną alternatywą przedostania się przez tory na drugą stronę Morąga.

Kładka wymagała remontu już kilka lat temu ze względu na całkowicie przerdzewiałą konstrukcję oraz dziury i ubytki, których stan z roku na rok pogarszał się. Niestety problem w realizacji stanowiło ustalenie prawnego zarządcy obiektu.

W 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie kolejny raz informowały PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku o bardzo złym stanie konstrukcji kładki dla pieszych na stacji Morąg w km 45,270 linii nr 220 Olsztyn – Bogaczewo, ale żadne działania nie zostały powzięte.

W dniu 19.04.2020 roku miała miejsce niebezpieczna sytuacja. Odpadł element metalowy (kątownik metalowy ok. 1m długości) od konstrukcji kładki, który upadł na czynny peron, z którego korzystają podróżni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo w tym czasie peron był pusty.

Po tym incydencie, mając na uwadze realne zagrożenie bezpieczeństwa i utraty zdrowia użytkowników obiektu, decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie z dnia 23 kwietnia br. konstrukcja została zamknięta, a z użycia wyłączone zostały dwa perony, znajdujące się bezpośrednio pod nią.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2004 roku 12.03.2004 r. znak: RR-V111-7720/82/04, właścicielem kładki jest spółka PKP S.A.. Stwierdzono nabycie z mocy prawa z dniem 27.10.2000 r. przez przedsiębiorstwo państwowe — Polskie Koleje Państwowe prawa użytkowania wieczystego gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Morąg jako działka nr 4/20 o pow. 22,0155 ha. oraz nieodpłatnie prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych gruntach. Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z 2000 r.ze zm.) budynki, inne urządzenia i lokale znajdujące się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu PKP, stają się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością PKP. Dodatkowo w § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do podziemnego ruchu kolejowego, naziemne, nadziemne i podziemne przejścia pieszych i dojścia do peronów, w tym usytuowane w budynkach, wymienione zostały jako budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego. W rozporządzeniu wzięto pod uwagę funkcje, jakie obiekty spełniają w prowadzeniu ruchu kolejowego, przy uwzględnieniu warunków bezpieczeństwa. Zatem mając na uwadze fakt, że nadziemne przejście dla pieszych (kładka) usytuowane jest na działce nr 4/57 położonej w nr 2 miasta Morągu, która powstała z podziału uwłaszczonej na rzecz przedsiębiorstwa PKP działki nr 4/20, stanowi ono własność przedsiębiorstwa PKP S.A.

W związku z powyższym stanem prawnym nie budzi wątpliwości, kto jest właścicielem obiektu, a mimo to PKP S.A. uchyla się od odpowiedzialności, stwierdzając, że kładka nigdy nie znajdowała się na stanie środków trwałych spółki, tym samym uchylając się od odpowiedzialności. Morąski samorząd od lat zabiega o remont kładki. Gmina Morąg proponowała nawet partycypację w kosztach naprawy w kwocie do 500 000 złotych, ale organy spółki nie chcą należycie współpracować, stąd też plan naprawczy wciąż jest odwlekany.

Mając na uwadze ww. niebezpieczne zdarzenie oraz możliwość odpadnięcia kolejnych elementów konstrukcji, będących realnym zagrożeniem zarówno dla pieszych, ale także dla ruchu pociągów przejeżdżających pod tą kładką, niezbędna jest interwencja i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych obiektu, co pozwoli na bezpieczne użytkowanie go, jak również zapewni bezpieczeństwo dla podróżnych przebywających na peronie oraz przejeżdżających pod kładką pociągów. 

W związku z powyższym proszę Pana Ministra Infrastruktury o podjęcie działań wyjaśniających przewlekłość działań PKP S.A. w celu doprowadzenia do jak najszybszego rozpoczęcia prac naprawczych opisywanej konstrukcji.

 

(red./ fot. archiwum Sejmu)

error: Nie kopiuj!!!