AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie ogłasza nabór wniosków

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELANIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ

na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)
Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od 01 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.
UWAGA: Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia”.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zaakceptowania wniosku przez PUP, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku. Termin 2 dni liczy się od momentu akceptacji wniosku przez PUP, a nie od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
WARUNKI UDZIELENIA DOTACJI:
O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
– którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:
UWAGA: oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. Zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 listopada 2020 r.) nie będą uwzględniane.

Lp. Kod PKD Nazwa kodu
1 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
13 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
15 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
16 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
20 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21 74.20.Z Działalność fotograficzna
22 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23 79.11.A Działalność agentów turystycznych
24 79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
25 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31 85.59.A Nauka języków obcych
32 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
* Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.11.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
34 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
35 86.90.D Działalność paramedyczna
36 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
39 91.02.Z Działalność muzeów
40 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
41 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
43 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 – których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem PKD).
Przykład: jeśli miesiącem składania wniosku jest luty 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest styczeń 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów – grudzień 2020 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub styczeń 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).
– którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.
We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:
1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2. o prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności, jednym z kodów wskazanych w § 7 ust. 1 rozporządzenia;
3. potwierdzające, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.;
5. o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).
Złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym przynajmniej jednego z oświadczeń wymienionych w pkt od 1 do 4, skutkować będzie obowiązkiem zwrotu całości udzielonej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej udzielenia. Złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia wskazanego w pkt 5, skutkować będzie obowiązkiem zwrotu całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Podmiot, który otrzyma dotację będzie zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego dokumentowania dotacji. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.
Należy pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Podmiot który wykorzysta dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie podda się kontroli lub okaże się, że nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji, będzie zobowiązany do dokonania zwrotu całości udzielonej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej udzielenia.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!