Pozyskanie ślimaka winniczka w regionie wstrzymane

Ślimak winniczek Helix pomatia podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Można go zbierać jedynie przez 30 dni w roku, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja. Przy czym, do zbioru dopuszczone są wyłącznie osobniki o średnicy muszli powyżej 30 mm. Aby w zgodzie z prawem zbierać winniczki do celów przetwórstwa spożywczego, należy mieć zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Wyniki porównawczych badań rozmieszczenia, liczebności, struktury wielkościowej i wiekowej populacji winniczka Helix pomatia w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzonych w latach 2016, 2014, 2005-2006, wykazały zmniejszenie się liczby stanowisk występowania i zagęszczenia osobników ślimaka winniczka. Procentowy udział osobników o wymiarach muszli powyżej 30 mm średnicy wyniósł średnio 68%, natomiast udział ślimaków największych, o średnicy muszli powyżej 37 mm, wynosił zaledwie 0,3%.
Powyższe wyniki jednoznacznie wskazały na osłabienie populacji ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim i konieczność jej ochrony. Jak wskazują wyniki prowadzonego w 2016 r. monitoringu, podobnie jak w latach poprzednich, nadal istotnym zagrożeniem dla ślimaka winniczka są działania ludzkie, powodujące trwałe przekształcenia preferowanych siedlisk (łąki, nieużytki, pobocza dróg, brzegi wód, zakrzaczenia), prowadzące do pogarszania się panujących w nich warunków lub definitywnie wykluczających bytowanie ślimaka. Zgodnie z wynikami uprzednio realizowanych badań konieczne jest monitorowanie parametrów populacji ślimaka winniczka okresowo, w cyklu co trzy lub cztery lata.
W 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizuje kolejne badania dotyczące rozmieszczenia, liczebności, struktury wielkościowej i wiekowej populacji winniczka Helix pomatia w województwie warmińsko-mazurskim. Wykonanie badań umożliwi porównanie wyników uzyskanych bezpośrednio przed i w okresie zaprzestania zbierania, a także pozwoli na realną ocenę obecnego stanu populacji tego gatunku. Dla zachowania obiektywności badań nie jest możliwe jednoczesne ich prowadzenie i pozyskanie ślimaka. (RDOŚ Olsztyn)