Warmia i Mazury

Prawie 2,6 mln z samorządu na aktywizację sportu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił dwa konkursy w obszarze sportu. Oferty należy składać do 22 czerwca 2020 roku.

Pierwszy z konkursów związany jest z zakresem zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Finansowe wsparcie można otrzymać na upowszechnienie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej; organizację wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego; organizację dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik”; realizację programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej; upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny); organizację cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim; upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych; organizację masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim; wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny) oraz propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Kolejne przedsięwzięcie organizowane przez samorząd województwa skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020. Finansowe wsparcie zostanie przekazane na upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej; organizację międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko–mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, organizację zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa; wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa oraz wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport wyczynowy).

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!