Warmia i Mazury

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, iż zostały ustalone priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022.

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych  w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!