Warmia i Mazury

Problemy społeczne województwa w latach 2001, 2005, 2010-2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opracował analizę pn. „Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005, 2010-2019 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MRPiPS-03”.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Jednym z zadań polityki społecznej jest ocena zjawisk mających wpływ na zmianę wielkości zapotrzebowania na świadczenia z systemu pomocy społecznej. W ocenie tej niezbędne staje się zbieranie i analizowanie danych statystycznych, które pozwalają na:
– wyznaczanie strategicznych kierunków działań,
– planowanie środków finansowych na kolejny rok,
– planowanie programów społecznych,
– dokonywanie ewaluacji realizowanych projektów.

Dokument jest kontynuacją analiz prowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne – Obserwatorium Polityki Społecznej (ROT-OPS) funkcjonujące w Biurze ds. pomocy i integracji społecznej do 31.12.2017 r.

PROBLEMY SPOŁECZNE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2001, 2005, 2010-2019 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!