Warmia i Mazury

Program ochrony środowiska – przyjmowanie opinii i wniosków

Opinie i wnioski do „Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku“ można składać do 12 listopada 2020 roku.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) i w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.

„Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku“ oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tego projektu.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:
1. Projekt „Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku“
2. Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu

jest dostępna do wglądu w pokoju nr 317 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 730-1530 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl w zakładce: Konsultacje społeczne.

Każdy ma prawo do zapoznania się z niezbędną dokumentacją postępowania oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów, a ewentualne uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać:

–    w formie pisemnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

–    ustnie do protokołu w pokoju nr 317 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 w godzinach pracy urzędu,

–    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dos@warmia.mazury.pl

w terminie do dnia 12 listopada 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

DO POBRANIA:

– Formularz zgłaszania uwag
– Komunikat

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!