AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Program stypendiów pomostowych 2023/2024 dla maturzystów

MATURZYSTO!!!  Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR powinieneś to przeczytać! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli w 2023 roku liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców, lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata; • dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich; • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu; • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.p1; pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 2.443 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2023 roku). Rekrutacja przebiega on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.nl. Kandydat do stypendium w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 28 sierpnia 2023 roku wysyła na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024″ (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58, kom. 572 684 312, e-mail: fep(cffep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6 1. Paweł Mróz tel. (89) 524-88-95 p. 221 2. Szymon Wiergowski tel. (89) 524-88-65 p. 219 3. Joanna Długołęcka tel. (89) 524-89-35 p. 129

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!