Warmia i Mazury

Programy ochrony powietrza – konsultacje społeczne

Do 4 marca 2020 roku można zgłaszać uwagi i wnioski do przygotowywanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego działając na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) i zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów niżej wskazanych: programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tych projektów.

Dokumentacja postępowania, na która składa się:
1.    Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z planem działań krótkoterminowych” z prognozą jego oddziaływania na środowisko,
2.    Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z planami działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10”  z prognozą jego oddziaływania
na środowisko,
3.    Projekt „Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10” wraz z prognozą jego odziaływania na środowisko,
4.    Projekt „Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10” z prognozą jego oddziaływania na środowisko,

jest dostępna do wglądu w pokoju nr 316 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl w zakładce: Konsultacje społeczne.

Uwagi i wnioski do projektów można składać:
1.    w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
2.    ustnie do protokołu w pokoju nr 316 w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 w godzinach pracy urzędu,
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dos@warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!