AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Projekt uchwały dot. sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo wodne Burmistrz Morąga podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2020 r., do którego można wnosić uwagi i propozycje dotyczące zmian, w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Morągu lub na adres e-mail: morag@morag.pl do połowy lutego 2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR  RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

Określa się na terenie Gminy Morąg sezon kąpielowy na rok 2020 w przedziale czasowym od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia. 2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Morąg w roku 2020: 1) kąpielisko w miejscowości Kretowiny na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działek nr 724/1 i 731/2, obręb Kretowiny o długości linii brzegowej 60 m — współrzędne geograficzne granic kąpieliska: A — 53°53’52.90″N, 20°01’40.32″E B — 53°53’53.08″N, 20°01’37.81″E C — 53°53’54.68″N, 20°01’38.16″E D — 53°53’54.54″N, 20°01’41.53″E 2) kąpielisko w miejscowości Bogaczewo na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działki nr 75/45, obręb Bogaczewo o długości linii brzegowej 35 m — współrzędne geograficzne granic kąpieliska: A — 53°54’50.35″N, 20°00’24.42″E B — 53°54’49.51″N, 20°00’26.29″E C — 53°54’48.94″N, 20°00’25.51″E D — 53°54’49.67″N, 20°00’23.89″E 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) zobowiązuje radę gminy, corocznie do dnia 20 maja, do określenia w drodze uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Do 31 grudnia 2019 r. do Burmistrza Morąga wpłynął wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk: 1) kąpielisko w miejscowości Kretowiny na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działek nr 724/1 i 731/2, obręb Kretowiny 2) kąpielisko w miejscowości Bogaczewo na części działki nr 355/4 (jezioro Narie), obręb Bogaczewo, na wysokości działki nr 75/45, obręb Bogaczewo

Na podstawie złożonego wniosku w dniu 20.12.2019 r., po przeprowadzeniu wymaganych ustawą Prawo wodne czynności m.in. podania projektu do publicznej wiadomości oraz uzyskania opinii organów wskazanych w art. 37 ust. 12, określono w projekcie niniejszej uchwały wykaz wyżej wskazanych kąpielisk. Wymienione w projekcie uchwały kąpieliska funkcjonowały w poprzednich latach jako miejsca wykorzystywane do kąpieli. W uchwale wskazano również sezon kąpielowy na terenie Gminy Morąg na rok 2020 w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Morąg. Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Morągu projektu niniejszej uchwały jest uzasadnione.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!