AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania w Bogaczewie

Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Morągu Nr XXX/490/09 dnia 26 marca 2009 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 września 2023 n o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 26.

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwały Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 kwietnia 2022 r. i uchwały Rady Miejskiej w Morągu z dnia 31 marca 2023 r. Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg, w dniach od 31 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r. Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu (www.bip.morag.p1/).

We wskazanym okresie będzie można także zapoznać się z tym projektem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 listopada 9, 14-300 Morąg, pok. 22 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 września 2023 n o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 26.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Morąga (na adres Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 listopada 9, 14-300 Morąg) lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: morag@morag.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2023 r.

Burmistrz Morąga informuje, że zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu (www.bip.morag.pl/) zamieszczone są informacje o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do tego projektu. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko —stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), należy składać do Burmistrza Morąga na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Morąg.

Obwieszczenie Burmistrza Morąga (PDF, 370.3 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!