AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Projekt zmian planu zagospodarowania Bramki i Żabiego Rogu

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwały Rady Miejskiej w Morągu wyłożony został do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg wraz z prognozą oddziaływania na środowisk, z którym można zapoznać się do 23 kwietnia 2021r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, w pokoju nr 22, w godzinach urzędowania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021r.w Urzędzie Miejskim w Morągu w pokoju nr 22, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morąga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021r.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej: http://www.bip.morag.pl/.

Uwagi można tez składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346 z póżń. zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja2021r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Morąga.

(red./UM Morąg)

 

 

 

 

 

 

 

error: Nie kopiuj!!!