Projekt zmiany studium uwarunkowań …

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rady Miejskiej w Morągu, Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie w dniach od 05 grudnia 2019 r. do 25 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: bip.morag.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu w pokoju nr 26, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morąga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku. Uwagi można składać w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki ePUAP: /urzadmorag/Skrzynka Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.

Osoba do kontaktu: Jolanta Chałkowska 89 757 22 31 wew. 31 •: e-mail: j. chalkowska@morag.pl

(UM Morąg)