Warmia i Mazury

Promowanie innowacyjnych form wspierania rodziny

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje szereg zadań w tym zakresie.

Jednym z nich jest opracowanie programu dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wyrazem tej polityki było m.in. przyjęcie Uchwałą nr XXXIII/723/17 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.

„Program” realizowany jest we współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w których interesie jest wspieranie rodziny w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach realizacji „Programu” w 2019 roku kontynuowano wdrażanie działań i inicjatyw mających na celu inicjowanie i promowanie innowacyjnych form wspierania rodziny oraz tworzenie warunków rozwijania rodzinnej pieczy zastępczej. „Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022” jest kontynuacją założeń Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2017.

Obecnie realizowany „Program” monitorowany jest corocznie. Na potrzeby realizacji monitoringu wdrażania „Programu”, Uchwałą Nr 7/77/19/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 12 lutego 2019 roku, powołano Zespół ds. monitoringu i ewaluacji, którego zadaniem jest ocena efektywności realizacji „Programu”, wydawanie opinii oraz formułowanie własnych propozycji kierowanych do podmiotów współpracujących przy wdrażaniu jego założeń.

Monitoring i wdrażanie zadań określonych w „Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022” realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Podejmowanie skutecznych działań w ramach „Programu” jest możliwe dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze strony budżetu państwa, środków samorządu województwa oraz instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie. Wiele ciekawych inicjatyw wspierających rodziny zrealizowano dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem wspierania rodziny jest przywrócenie jej zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzone jest ono w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Raport z monitoringu wdrażania w roku 2019 – Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!