Warmia i Mazury

Promujemy publikacje o Warmii i Mazurach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dofinansowanie dotyczy „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”.

Celem ogólnym realizacji zadania ma być powstanie publikacji upowszechniających wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur oraz jej promocja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Priorytetowo traktowane będą działania spełniające następujące warunki:
– publikacja obok wersji drukowanej zawierać będzie także e-book;
– połączenie wysokiej jakości merytorycznej i graficznej;
– ogólnodostępny sposób dystrybucji i wysokość nakładu;
– publikacja związana jest z: gwarą warmińską i/lub mazurską, 90-leciem polskich szkół na Warmii i Mazurach oraz setną rocznicą Plebiscytu na Warmii i Mazurach.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) zgodnie zasadami wymienionymi poniżej. Zadanie może być wykonane przez organizację pozarządową w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie może być jednak realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Kwota przeznaczona na realizację zadań to: 30 tys. zł, natomiast organizacja pozarządowa w jednej ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż  15 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 roku.

Do pobrania:
– Uchwała Nr 23/314/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego
– Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!