Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Morąg za rok 2021 oraz przyznania zwrotu określonej części opłaty.

Radni Miejscy w Morągu zdecydowali o zwolnieniu  przedsiębiorców z 2/3 części opłaty (II i III rata), o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Morąg, należnej w 2021 roku. Rada przyznała również zwrot 2/3 części opłaty (II i III rata), pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 r. w terminie do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Morąg.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski napisał: – W dniu 26 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159). Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 3lzzca ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa powyżej, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Przepisu ust. 1 nie stosuje do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dlatego pomoc dedykowana jest wyłącznie wobec przedsiębiorców prowadzącym sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia). W związku z tym, że przyjęcie niniejszej uchwały nastąpi w lutym 2021 r. czyli po terminie zapłaty pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który ustawowo określony jest na dzień 31 stycznia, wpłacona rata nie podlega zwrotowi. Zatem zwolnienie z opłaty obejmować może wyłącznie jej nieopłaconą część, stanowiącą 2/3 opłaty rocznej, tj. II rata, płatna w terminie 31 maj, III rata, płatna w terminie 30 września. Celem niniejszej uchwały jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej na skutek trwającego stanu pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy Ci, mimo, iż posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zostali dotknięci wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzą ją tylko w ograniczonym zakresie. Uchwała spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Gminy Morąg na kwotę ok. 40 000,00 zł.

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

(red.)