Przedstawiciele organizacji pozarządowych z wizytą u marszałka

Doroczne spotkanie odbywa się z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas wydarzenia omawiane były sprawy aktualne, ważne dla sektora pozarządowego naszego regionu, związane z bieżącym jego funkcjonowaniem oraz przyszłością. Dotyczą m.in. współpracy z samorządem województwa, udziału organizacji pozarządowych w planowaniu strategicznym, programowym, realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sektor pozarządowy w regionie tworzy (wg. danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31 grudnia 2017 r.) ponad 6 783 podmiotów prawnych w różnych formach, w tym 4878 stowarzyszeń i 613 fundacji.

W grudniu 2018 roku zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację większości zadań planowanych w w/w rocznym programie współpracy do zlecenia organizacjom pozarządowym. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty dla większości zadań do 15 marca 2019 roku. W roku 2019 kwota dotacji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych jest większa o 510 tys. zł i wynosi łącznie na wszystkie zadania – 5 308 600 zł.

W najbliższym czasie zaplanowano kolejne trzy konkursy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (200 tys. zł); dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz pozyskanych od darczyńców (80 tys. zł); realizacji projektów dwuletnich dot. publikacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W zakresie zadań Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w czerwcu planowana jest natomiast organizacja Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych. (wwim)