Przetarg na sprzedaż drewna na pniu – Kretowiny

Burmistrz Morąga ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna „na pniu” pochodzącego z usunięcia 10 sztuk drzew z gatunku olsza znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 239/10, położonej w obrębie Kretowiny, stanowiącej własność Gminy Morąg, na które Gmina Morąg uzyskała decyzję Starosty Ostródzkiego znak: RIS.613.41.2019 z 26 lutego 2018 r. stosownie do obowiązujących przepisów.

Termin przeprowadzenia cięć, zrywki oraz uporządkowania terenu ustala się do dnia 30 marca 2019 r. Cena wywoławcza brutto wynosi: 270,48 zł. (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt i 48/100). Cena zawiera podatek VAT w wysokości: 8% w sortymencie S4. Cena nie zawiera kosztów ścinki, zrywki i transportu oraz uporządkowania terenu, które ponosi nabywca we własnym zakresie po wygraniu przetargu.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2019 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Morągu pokój Nr 14. gdzie nastąpi otwarcie ofert. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści i 00/100) w pieniądzu do kasy Urzędu Miejskiego w Morągu w godzinach od 7:30 do 13:30 lub na rachunek nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146 w Banku Millennium S.A. w Warszawie, tytułem „wadium sprzedaż drewna Kretowiny” i złożą oferty najpóźniej do dnia 12 marca 2019 roku do godz. 10:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Sprzedaż drewna Kretowiny — nie otwierać do 12 marca 2019 r. do godziny 10:30″, osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg (pokój nr 30) lub przesłać na adres: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „Sprzedaż drewna Kretowiny — nie otwierać do 12 marca 2019 r. do godziny 10:30″

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną cenę brutto. Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej bip.morag.pl  zakładka ogłoszenia lub odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr 14 (sprawę prowadzi inspektor Aleksandra Kalinowska tel. 89 757 22 31 wew. 36).

Więcej szczegółów poniżej w załącznikach:

Ogłoszenie (PDF, 740.2 KiB)

Załącznik graficzny (PDF, 497.6 KiB)

Druk oferty (PDF, 194.1 KiB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 268.4 KiB)

(red.)