Przy basenie powstanie instalacja fotowoltaiczna

Urząd Miejski w Morągu ogłosił przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni „Morąska Perła” w Morągu.

Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych plus  środki Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego zadania jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez produkcję energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej oraz jej wykorzystanie na potrzeby własne miejskiej pływalni „Morąska Perła” w Morągu.

Ogłoszony przez morąski samorząd przetarg przewiduje kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,56kW na gruncie przy Pływalni „Morąska Perła” w Morągu i obejmuje w szczególności:

a) roboty przygotowawcze i ziemne

b) montaż konstrukcji wsporczej,

c) montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,

d) rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,

e) połączenia kablowe elementów instalacji

f) montaż ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia elektrowni,

g) montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,

h) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu,

i) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

j) wykonanie ustawienia konfigurującego instalację fotowoltaiczną,

k) przeprowadzenie wymaganych prób i badań i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia,

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

m) przygotowanie kompletnego zgłoszenia przyłączenia do sieci zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR S.A.

n) wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji w okresie 5 letniego serwisu gwarancyjnego obejmującego w szczególności bieżącą analizę pracy instalacji, usuwanie usterek oraz raz w roku badanie kamerą termowizyjną paneli oraz ich połączeń.

Projekt zakłada montaż paneli fotowoltaicznych oraz doziemnych instalacji elektrycznych nn zgodnie z załączoną dokumentacją graficzną.

Liczba sekcji na gruncie: 6

Stół I – 44 moduły;

Stół II – 52 moduły;

Stół III – 56 modułów;

Stół IV – 64 moduły;

Stół V – 68 modułów;

Stół VI – 72 moduły;

Razem: 352 moduły.

Panele fotowoltaiczne będą montowane na stelażach utwierdzonych w gruncie. Powierzchnia terenu pod moduły fotowoltaiczne wynosi około 589 m2.

Proces wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej nie generuje hałasu, nieprzyjemnego zapachu, nie wymaga dodatkowych materiałów eksploatacyjnych, nie stwarza zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Na podstawie doświadczeń wynikających z istnienia już funkcjonujących instalacji fotowoltaicznych oraz wpływu na środowisko przedsięwzięć o podobnym charakterze i rozmiarze, stwierdzam, że obszar oddziaływania, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), nie wykracza poza granice działki inwestycji.

W ramach przedmiotu postępowania przetargowego wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń.

Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.

Zamawiający czyli Gmina Morąg wymaga, by rękojmia na wykonane roboty wynosiła 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego, by gwarancja wynosiła:

a) na panele fotowoltaiczne: 12 lat

b) na inwertery (falowniki): 12 lat

c) na optymalizatory mocy: 12 lat

d) na konstrukcję wsporczą: 10 lat

e) nazabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej –20 lat

f) na pozostałe instalacje: 5 lat.

g) na roboty montażowe: 5 lat licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.

Wszystkie urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

Moduły fotowoltaiczne są urządzeniami dokonującymi konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Planowana jest instalacja składająca się z zestawu 352 paneli o mocy 290 Wp każdy. Proces wytwarzania energii jest przyjazny środowisku, gdyż wykorzystuje się w nim zjawisko fotoelektryczne, które nie ma żadnych produktów ubocznych. Nie generuje hałasu, nieprzyjemnego zapachu, nie wymaga dodatkowych materiałów eksploatacyjnych, nie stwarza zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Żywotność modułów fotowoltaicznych to ponad 30 lat. Po 25 latach zachowują minimum 83% początkowej mocy.

Termin zakończenia realizacji prac -do dnia31.07.2019r.jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.2.2019.DL (PDF, 447.9 KiB)

SIWZ_KI.271.2.2019.DL (PDF, 1017.1 KiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.2.2019.DL (DOCX, 133.7 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 17.4 MiB)

(red./UM Morąg/ fot. zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu)