AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Przygotowanie miejskich spółek do sezonu zimowego

Informacja miejskich spółek: MPEC Sp. z o.o. w Morągu, PWiK Sp. z o.o. w Morągu, PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z o.o. w Morągu, MPZN W MORĄGU do sezony zimowego 2021/2022.

MPEC Sp. z o.o. w Morągu – przygotowanie do sezonu zimowego 2021/2022

Spółka jest w pełni przygotowana do zimy.

W celu przygotowania do zimy, już wiosną, przeprowadziliśmy przetarg na dostawę węgla, przez co zapewniliśmy Spółce wcześniejsze dostawy węgla. W wyniku przetargu uzyskaliśmy cenę miału w wysokości 228,50 zł netto za tonę. Węgiel ten posiadamy już na składzie. Powinien on wystarczyć do końca sezonu grzewczego tj. do końca kwietna 2022 roku. Za ten węgiel spółka płaci zgodnie z harmonogramem spłat. Sezon cieplny został rozpoczęty z końcem września. Obecnie wszyscy odbiorcy pobierają ciepło. W okresie letnim zostały przeprowadzone niezbędne prace remontowo-modernizacyjne.

Przygotowanie PWiK Sp. z o.o. w Morągu do sezonu zimowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu informuje, że zadania jakie spełnia Spółka dotyczące dostawy wody i odbioru ścieków bezwzględnie wymuszają pełną gotowość eksploatacyjną wszystkich obiektów w ciągu całego roku . Stan przygotowań do sezonu zimowego poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

  1. Dział Eksploatacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych. • Stacje Uzdatnienia Wody i Sieć Wodociągowa.

Po zakończeniu okresu letniego dokonano rutynowych przeglądów oraz prac konserwacyjnych na obiektach stacji uzdatniania wody oraz studniach głębinowych na terenie Miasta i Gminy Morąg w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Kontynuujemy prace prowadzone we własnym zakresie siłami Działu Wodociągów polegające na rozbudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Morąg prace te będą kontynuowane do czasu załamania się warunków atmosferycznych. Został przeprowadzony przegląd stanu technicznego zasuw i zaworów na sieci wodociągowej na głównych magistralach w mieście z uwzględnieniem wymiany lub naprawy uszkodzonych. Ponadto w miesiącu listopadzie planowane jest płukanie sieci wodociągowej w celu utrzymania prawidłowej jakości wody. Przeprowadzono rutynowy przegląd stanu technicznego hydrantów p. poż. oraz dokonano napraw uszkodzonych elementów. Sieć wodociągowa „sezonowa” na Półwyspie Kretowiny została w części odwodniona i przygotowana do sezonu zimowego, całkowite zamknięcie i odwodnienie sieci wodociągowej „sezonowej” nastąpi przed nadejściem ujemnych temperatur. Stacje Uzdatniania Wody wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania zostały zaopatrzone w opał i obsługę w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na okres zimowy. Przygotowano zapasy magazynowe podstawowych materiałów hydraulicznych do usuwania awarii wodociągowych w okresie zimowym. Dokonano przeglądów okresowych pojazdów i urządzeń.

  1. Dział Eksploatacji Sieci i Urządzeń Kanalizacyjnych. • Oczyszczalnie ścieków.

Przed sezonem zimowym dokonuje się przeglądów i konserwacji urządzeń pracujących na oczyszczalniach w Jędrychówku i w Słoneczniku. W okresie silnych mrozów spodziewać się należy problemów technicznych wynikających z oblodzenia powierzchni oraz zamarzania elementów urządzeń. W związku z powyższym w okresie późnojesiennym sprawdzane są na oczyszczalni w Jędrychówku wszystkie zewnętrzne elementy instalacji narażone na zamarzanie: odwadniacze, czujniki poziomu na zbiornikach, sondy do oznaczeń parametrów procesowych. Dokonywany jest przegląd i sprawdzana poprawność działania kabli grzewczych, nagrzewnic oraz grzałek w szafach sterowniczych. W okresie mrozów obsługa oczyszczalni zwraca szczególną uwagę na prawidłową eksploatację zgarniacza radialnego, zgarniaczy tłuszczu oraz przewracarek i przenośników w suszarni słonecznej. Wzmożona zostaje kontrola nad prawidłowym działaniem wszystkich urządzeń i obiektów narażonych na warunki zimowe. Na oczyszczalni ścieków w Słoneczniku dochodzi rokrocznie do zamarzania komory osadu czynnego w biobloku MU-100. Sytuacje te nasilają się w okresie silnych mrozów. Konieczne jest wówczas mechaniczne kruszenie lodu w biobloku. Co roku wykonuje się niezbędnych napraw ocieplenia biobloku. Rutynowo na wszystkich obiektach gromadzone są zapasy piasku i soli do zwalczania śliskości. Na wszystkich obiektach prowadzi się odśnieżanie dróg i placów oraz zapobieganie śliskości na pomostach technologicznych. • Sieć kanalizacji sanitarnej.  Przed okresem zimowym dokonywane są przeglądy przepompowni ze szczególnym uwzględnieniem przepompowni sezonowych na terenach rekreacyjnych. Czyszczone są studnie przepompowni z osadów. W miarę możliwości przemywana jest sieć sanitarna w Kretowinach, Bogaczewie i Gulbitach. Pozostałe przepompownie oraz sieć kanalizacji sanitarnej działające przez cały rok nie wymagają szczególnych prac przygotowawczych przed zimą. W obiektach tych na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne i usuwane awarie. • Sieć burzowa.  Przed zimą prowadzona jest konserwacja kanalizacji deszczowej, oczyszczane są wpusty burzowe z liści i gałęzi oraz studnie burzowe z piasku.

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z o.o. – przygotowania do sezonu zimowego

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu informuje o pełnej gotowości do sezonu zimowego 2021/2022 poprzez: działanie organizacyjno-techniczne, przygotowanie materiałów do usuwania śliskości., przygotowanie sprzętu do odśnieżania i usuwania śliskości.

Do akcji zimowej został przygotowany i skierowany będzie następujący sprzęt: ciągnik Zetor z pługiem do odśnieżania CITY 200 – ciągnik C-360 z pługiem czołowym lekkim jednostronnym, samochód ciężarowy z posypywarką OZ- PM 4 i pługiem odśnieżnym OZ -W 30 – samochód ciężarowy(20 T) do wywożenia śniegu, spycharka JCB 3 X, posypywarka T – 130, posypywarka PRONAR PS — 250. Zobowiązani jesteśmy do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej od momentu ogłoszenia sezonu zimowego do czasu ogłoszenia jego zakończenia. Gotowość techniczna charakteryzuje się tym, iż w gotowości oczekuje w pełni sprawny sprzęt oraz zgromadzone są na placu materiały do usuwania śliskości.

Zaopatrzeni jesteśmy w mieszankę: piasku z solą: 20 % – 100 ton, piasku z solą 10% – 67 ton.

Na terenie miasta zostały ustawione plastikowe skrzynie z mieszanką piasku i soli w następujących miejscach: dojście do stacji PKP na Kolonii Warszawskiej, targowisko miejskie, na schodach przy wejściu do Alei Parkowej od strony parkingu naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Morągu, chodnik Armii Krajowej 2 szt.

Ponadto informujemy, że: opracowano grafiki dyżurów osób prowadzących akcję zimową (od m-ca listopad), wyposażono w środki łączności bezprzewodowej, przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie — Pani Ewa Szczurowska .

INFORMACJA SPÓŁKI MPZN W MORĄGU O PRZYGOTOWANIACH DO ZIMY 2021/2022

Większość działań spółki MPZN skierowana jest na przygotowanie budynków będących w zarządzaniu do sezonu zimowego. W związku z tym w roku bieżącym spółka wykonała: wymiana okienek piwnicznych w dwóch budynkach, wymiana drzwi zewnętrznych w pięciu budynkach, remont kominów w dwóch budynkach, wymiana instalacji gazowej w trzech budynkach, generalny remont dachu trzech budynków, generalny remont balkonów dwóch budynkach, wymiana okien w czterech mieszkaniach komunalnych. Jak corocznie MPZN zaopatrzy budynki w piach.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!