AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Przygotowanie PWiK Sp. z o.o. w Morągu do sezonu zimowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu informuje, że zadania jakie spełnia Spółka dotyczące dostawy wody i odbioru ścieków bezwzględnie wymuszają pełną gotowość eksploatacyjną wszystkich obiektów w ciągu całego roku .

Stan przygotowań do sezonu zimowego poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

  1. Dział Eksploatacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych. • Stacje Uzdatnienia Wody i Sieć Wodociągowa.

Po zakończeniu okresu letniego dokonano rutynowych przeglądów oraz prac konserwacyjnych na obiektach stacji uzdatniania wody oraz studniach głębinowych na terenie Miasta i Gminy Morąg w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Kontynuujemy prace prowadzone we własnym zakresie siłami Działu Wodociągów polegające na rozbudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Morąg prace te będą kontynuowane do czasu załamania się warunków atmosferycznych. Został przeprowadzony przegląd stanu technicznego zasuw i zaworów na sieci wodociągowej na głównych magistralach w mieście z uwzględnieniem wymiany lub naprawy uszkodzonych. Ponadto w miesiącu listopadzie planowane jest płukanie sieci wodociągowej w celu utrzymania prawidłowej jakości wody. Przeprowadzono rutynowy przegląd stanu technicznego hydrantów p. poż. oraz dokonano napraw uszkodzonych elementów. Kontynuujemy wymianę sieci wodociągowej letniej na zimową na terenie półwyspu Kretowiny, a sieć wodociągowa „sezonowa” została w części odwodniona i przygotowana do sezonu zimowego, całkowite zamknięcie i odwodnienie sieci wodociągowej „sezonowej” nastąpi przed nadejściem ujemnych temperatur. Stacje Uzdatniania Wody wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania zostały zaopatrzone w opał i obsługę w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na okres zimowy. Przygotowano zapasy magazynowe podstawowych materiałów hydraulicznych do usuwania awarii wodociągowych w okresie zimowym. Dokonano przeglądów okresowych pojazdów i urządzeń.

  1. Dział Eksploatacji Sieci i Urządzeń Kanalizacyjnych. • Oczyszczalnie ścieków.

Rutynowo w listopadzie dokonywane są przeglądy i konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalniach ścieków w Jędrychówku i w Słoneczniku pod kątem przygotowania do sezonu zimowego. W okresie silnych mrozów mogą pojawić się problemy eksploatacyjne wynikających z oblodzenia powierzchni oraz zamarzania elementów urządzeń pracujących na wolnym powietrzu. W związku z powyższym w okresie późnojesiennym sprawdzane są na oczyszczalni w Jędrychówku wszystkie zewnętrzne elementy instalacji narażone na zamarzanie: odwadniacze, czujniki poziomu na zbiornikach, sondy do oznaczeń parametrów procesowych. Dokonywany jest przegląd i sprawdzana poprawność działania kabli grzewczych, nagrzewnic oraz grzałek w szafach sterowniczych. W okresie mrozów i obfitych opadów śniegu obsługa oczyszczalni zwraca szczególną uwagę na prawidłową eksploatację zgarniacza radialnego na osadniku wtórnym, zgarniaczy tłuszczu na oczyszczalni w Jędrychówku. Wzmożona zostaje kontrola nad prawidłowym działaniem wszystkich urządzeń i obiektów narażonych na warunki zimowe. Kontrolowany jest proces fermentacji termofilowej pod kątem utrzymywania właściwej temperatury procesu. Na oczyszczalni ścieków w Słoneczniku dochodzi rokrocznie do zamarzania komory osadu czynnego w wyeksploatowanym biobloku MU-100. Sytuacje te nasilają się w okresie silnych mrozów. Konieczne jest wówczas mechaniczne kruszenie lodu w biobloku. Planowana jest naprawa ocieplenia wyeksploatowanego biobloku. Rutynowo na wszystkich obiektach gromadzone są zapasy piasku i soli do zwalczania śliskości.

  • Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przed okresem zimowym dokonywane są przeglądy przepompowni ze szczególnym uwzględnieniem przepompowni sezonowych na terenach rekreacyjnych. Czyszczone są studnie przepompowni z osadów. W miarę możliwości przemywana jest sieć sanitarna w Kretowinach, Bogaczewie i Gulbitach. Pozostałe działające przez cały rok przepompownie oraz sieć kanalizacji sanitarnej nie wymagają szczególnych prac przygotowawczych przed zimą. W obiektach tych na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne i usuwane awarie. Przed zimą prowadzona jest konserwacja kanalizacji deszczowej, oczyszczane są wpusty burzowe z liści i gałęzi. W miarę możliwości ze studni burzowych usuwany jest piasek.

(PWiK Morąg)

error: Nie kopiuj!!!