Publiczne służby zatrudnienia mają już 100 lat

W uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia jest upamiętnieniem podpisania w 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”.

Od początku swojego istnienia pełniły bardzo ważną i społecznie odpowiedzialną rolę, z jednej strony wspierając osoby bezrobotne w pozyskiwaniu zatrudnienia, dostosowaniu ich poziomu wiedzy i umiejętności do aktualnych wymogów rynku pracy, z drugiej zaś strony współpracując z pracodawcami w pozyskaniu pracowników.

– Kształtowanie polityki lokalnego rynku pracy jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem i wielkim wyzwaniem, szczególnie współcześnie, gdy tempo przemian decyduje o globalizacji rynku pracy – mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin. – Tym bardziej należy cenić podejmowane działania, których celem jest jak najszybsze uwzględnianie zmieniających się uwarunkowań, przy zachowaniu dużej wrażliwości społecznej.

W województwie warmińsko-mazurskim na koniec 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 53 tys. osób – najmniej od początku funkcjonowania województwa.

W ostatnim roku poziom bezrobocia w regionie zmniejszył się o 11,4%. Największy spadek odnotowano zaś na przełomie 2016 i 2017 roku, kiedy to liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 18%. Był to wynik dobrej koniunktury gospodarczej oraz uruchomienia projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

Od kilku lat systematycznie zmniejsza się również stopa bezrobocia rejestrowanego, która na koniec listopada 2018 roku wyniosła w województwie warmińsko-mazurskim 10,1%. Tylko w odniesieniu do ubiegłego roku był to spadek o 1,4 pkt proc. (dla porównania w Polsce w tym samym okresie stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,8 pkt proc.).

W ciągu ostatniego roku zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych do 30. roku życia (o 9,4%), powyżej . roku życia (o 11,8%) oraz osób długotrwale bezrobotnych (o 17,2%). Pomimo spadku liczebności tych grup, ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych pozostał na zbliżonym poziomie, co staje się motywacją do dalszej wzmożonej pracy. Będzie to możliwe m.in. dzięki środkom z Funduszu Pracy oraz środkom z Unii Europejskiej.

Dotychczas WUP zakontraktował ponad 608,7 mln zł w dwóch realizowanych programach – Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Od początku wdrażania bieżącej perspektywy pracownicy WUP w ramach konkursów ocenili 797 wniosków, do dofinansowania wybrano i podpisano 361 umów, a wśród nich 160 projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy. W dotychczas dofinansowanych projektach RPO ponad 26 tys. osób zostało objętych wsparciem. W projektach PO WER wsparciem zostało objętych już ponad 18,7 tys. osób młodych.

(wwim)