AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu, przy ul. Ogrodowej 16 (parter biblioteki) działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Od 1 stycznia 2020 roku osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będą przyjmowane tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod nr telefonu 89 642 98 03.

Bezpłatne porady można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo przed udzieleniem porady przedstawiają:

kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Pomoc prawna polega na:

wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,

sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych, w toczącym się już postępowaniu sądowym,

nieodpłatnej mediacji,

sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne poradnictwo obejmuje działania zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

Nieodpłatna mediacja  jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.  Mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

(UM Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!