PUP przyjmuje wnioski dot. kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie od dnia 8 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 15.00 prowadzi II nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu ok. 221 550,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. i 1149) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
Środki KFS będą przeznaczone na jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS w 2019 r:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117) i zasadami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach KFS w 2019 roku w PUP w Ostródzie poza kryteriami formalnymi:
Przy rozpatrywaniu składanych wniosków Urząd Pracy będzie brał pod uwagę poniższe kryteria:
1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok – preferowane zawody objęte kształceniem ustawicznym należące do zawodów deficytowych w powiecie ostródzkim;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym ze środków KFS;
oraz kryteria dodatkowe:
6. plany, co do działania firmy w przyszłości (rozwój, zmiana lub rozszerzenie profilu działalności itp.);
7. inwestycja w kapitał ludzki/kadry – preferowani będą pracodawcy, którzy wskażą do kształcenia ustawicznego pracowników;
8. preferowane wnioski pracodawców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, tj. pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników;
9. preferencje będą mieli pracodawcy, którzy wykażą, że osoby wykazane do kształcenia wykonują pracę na terenie Powiatu Ostródzkiego;
10. preferowane wnioski pracodawców niekorzystających ze środków KFS w roku 2017, 2018 i 2019.
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: http://ostroda.praca.gov.pl

Wniosek o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS 2019 rok.doc

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis.doc

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.rtf

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wnioskodawcy o wsparciu kształcenia ustawicznego osób które nie posiadają świadectwa dojrzałości.doc

Zasady przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach KFS w 2019 roku.docx

Barometr Zawodów prognoza na 2019 rok – powiat ostródzki.pdf

Barometr zawodów prognoza na 2019 roku – województwo warmińsko-mazurskie.pdf

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(PUP Ostróda)