PUP w Ostródzie prowadzi nabór wniosków – 50-60 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w ramach projektu RPO – Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50-60 lat. 

Pracodawca lub przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania w wysokości maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji dostępne są na stronie internetowej urzędu: ostroda.praca.gov.pl 
lub bezpośrednio: 
– w siedzibie PUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5,
– w Filii PUP w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8.
Informacja dot. naboru wniosków w ramach projektu
RPO – Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zgodnie z art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. Podczas takiego zatrudnienia urząd pracy zwraca pracodawcy lub przedsiębiorcy ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującą w dniu zawarcia umowy, w wysokości uprzednio uzgodnionej w umowie. Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 
Pracodawca lub przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania przez okres 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat. Następnie stosowanie do zawartej umowy jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6-ciu miesięcy.
W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres – objęty refundacją oraz odpowiednio okres dalszych miesięcy po zakończeniu dofinansowania, lub naruszenia innych warunków zawartej umowy, pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio dalszych miesięcy zatrudnienia, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 
W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu po dofinansowaniu, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione miejsce pracy pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione u pracodawcy lub przedsiębiorcy stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres zatrudniania uprzednio skierowanego bezrobotnego.

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc

Druk oferty.doc

Ankieta – informacja o zakladzie.doc

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie po 50 rok życia.doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

(PUP Ostróda)