Rada Inwestycyjna Województwa rozpoczęła prace

I posiedzenie Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (II kadencji) z udziałem przedstawicieli samorządu województwa odbyło się w trybie online.

Rada Inwestycyjna to organ opiniodawczo-doradczy zarządu województwa warmińsko-mazurskiego  w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W skład powołanej 11 stycznia 2022 roku przez zarząd województwa Rady weszło pięciu członków – dwóch przedstawicieli zarządu województwa: Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa) i Marcin Kuchciński (wicemarszałek województwa) oraz trzech ekspertów w dziedzinie finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (przedstawiciele środowiska naukowego z obszaru nauk ekonomicznych, biznesu oraz sektora bankowego).

Do głównych zadań Rady (II kadencji) należy:
– opiniowanie Rocznych Planów Działań, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych,
– opiniowanie warunków i zasad wyboru pośredników finansowych dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim,
– wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju instrumentów finansowych oraz ich wpływu na rozwój sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim,
– opiniowanie planów Instytucji Zarządzającej w zakresie tworzenia Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Funduszy Rozwoju (WMFR) budowanego ze środków zwróconych w ramach perspektyw 2007-2013 i 2014-2020, mającego na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego,
– inicjowanie działań na rzecz wdrażania instrumentów finansowych, przyczyniających się do optymalizacji rozwoju sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim.

Pierwsza kadencja Rady Inwestycyjnej zakończyła się w kwietniu 2021 roku. W ciągu trzech lat odbyło się siedem posiedzeń.

(wwim)