AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rada Miejska określiła kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwałą Rada Miejska w Morągu określiła kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

W przyjętej uchwale czytamy:

  • 1. Ustala się następujące kryteria naboru i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego etapu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg: 1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, studiują/uczą się w trybie dziennym; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko 9 pkt.; 2) dziecko, którego oboje rodzice, o których mowa w pkt 1, pracują lub pobierają naukę w trybie dziennym poza Gminą Morąg —1 pkt; 3) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko — 2 pkt.; 4) dziecko, którego rodzeństwo będzie uczestniczyło w naborze lub kontynuowało wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu — 2 pkt; 5) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego — 2 pkt.; 6) dziecko, którego dotyczy wniosek jest w wieku: a) 3-4 lat T 2 pkt., b) 5-6 lat — 1 pkt.
  • 2. 1. Ustala się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w §1.:

1) pkt 1) — zaświadczenie każdego z rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobieraniu nauki w trybie dziennym, ze wskazaniem nazwy i adresu szkoły/uczelni, zaświadczenie wydane przez KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze strony CEIDG lub KRS o działalności gospodarczej; 2) pkt 2) — oświadczenie rodziców o spełnianiu kryterium, gdyby nie wynikało to z zaświadczeń o których mowa w pkt. 1; 3) pkt 3) — kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Ostródzie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO); 4) pkt 4) oświadczenie rodziców, że rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub, że w naborze bierze udział rodzeństwo dziecka; 5) pkt 5) — kopia karty szczepień iub książeczka zdrowia dziecka do wglądu.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę datę urodzenia dziecka w taki sposób, że miejsce zostanie przyznane dziecku później urodzonemu.

Traci moc uchwała nr XXIX/428/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów integracyjnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez. Gminę Morąg.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przepisy ustawy prawo oświatowe dzielą kryteria naboru do przedszkoli na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą określone ustawowo następujące kryteria, które obowiązują na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z ~t kryteriów ma jednakową wagę. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Obecnie obowiązują kryteria ustalone w uchwale nr XXIX/428/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów integracyjnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg: 1) zatrudnienie rodziców dziecka na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w trybie dziennym: a) oboje rodziców — 7 pkt, b) jeden z rodziców — 2 pkt; 2) rodzice dziecka mieszkającego w Gminie Morąg pracują lub pobierają naukę w trybie dziennym poza Gminą Morąg: a) oboje rodziców — 2 pkt, b) jeden z rodziców — 1 pkt; 3) kontynuowanie wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka — 1 pkt; 4) zgłoszenie dziecka na całodzienny (9,5 godzinny) pobyt w przedszkolu — 1 pkt. 5) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola — 1 pkt;” 6) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego — 2 pkt.

Istnieją dwie przesłanki do uchwalenia nowej uchwały w sprawie kryteriów naboru, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Oprócz tego, że obecna uchwała była kilkukrotnie zmieniana, skutkiem czego przepisy są rozproszone, to przede wszystkim istnieje potrzeba dostosowania dotychczasowych kryteriów do nowych potrzeb. Od 21 września 2022 r., w wyniku zmiany przepisów prawa miejscowego, rodzice ponoszą opłaty za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu, co sprzyja odbieraniu dzieci wcześniej niż deklarowali podczas naboru. Stąd dotychczasowe kryterium „zgłoszenie dziecka na całodzienny (9,5 godzinny) pobyt w przedszkolu — 1 pkt” utraciło sens. W to miejsce proponuję wprowadzić kryterium, które premiuje dzieci tych rodziców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie. Zgodnie z ustawową zasadą ustalania i gromadzenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest tym większy im więcej osób rozlicza swój PIT w urzędzie skarbowym swojego miejsca zamieszkania. Kryterium odnoszące się do wieku dzieci ma umożliwić dzieciom młodszym łatwiejszy dostęp do miejsc w przedszkolach. Gminie łatwiej zapewnić opiekę w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach – napisał w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga.

(red./ fot. arch. redakcji)

error: Nie kopiuj!!!