Radni określili przystanki komunikacyjne w powiecie

Rada Powiatu w Ostródzie określiła przystanki komunikacyjne na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób  w publicznym transporcie zbiorowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Lokalizacja przystanków została uzupełniona o przystanki autobusowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1178 N Morąg – Bogaczewo w m. Maliniak skrzyż. z dr. pow. Nr 1189 N (km 2+709, strona lewa), m. Maliniak skrzyż. z dr. pow. Nr 1189 N  (km 2+776, strona prawa).

Lokalizacja w/w przystanków została pozytywnie zaopiniowana pod względem bezpieczeństwa przez Komisję ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i zatwierdzona przez zarządzającego ruchem.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy realizują przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych
lub sieci komunikacyjnej albo podmioty prowadzące działalność w zakresie przewozu osób,
odpowiednio do rodzaju przewozu – za zgodą właściciela lub zarządzającego.

Korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych musi odbywać się przy zachowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,  a w szczególności art. 17, 18 i 18a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu wsiadania i wysiadania pasażerów (realizacja regularnych przewozów osób ) z zachowaniem zasady, że powinno się to odbywać w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego i aktualnego rozkładu jazdy.

Poszczególni przewoźnicy winni korzystać z przystanków w sposób nie kolidujący  z pracą innych przewoźników zatrzymujących się na tych przystankach.

Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem jest Powiat Ostródzki nie pobiera się opłat.

Wykaz przystanków komunikacyjnych występujących przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostródzkiego

(red.)