AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni określili średnią cenę jednostki paliwa

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg w roku szkolnym 2021/2022.

W uchwale czytamy:

  • 1. Określa się następujące średnie ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg w roku szkolnym 2021/2022: 1) benzyna — 5,78 zł za litr; 2) olej napędowy — 5,54 zł za litr; 3) LPG — 2,70 zł za litr.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

– W myśl ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzicom, którzy zapewniają dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, przysługuje prawo do zwrotu kosztu przewozu, który obliczany jest wg wzoru ustalonego w art. 39a ust 2 cytowanej ustawy. Jednym z elementów wzoru jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z przepisem art. 39a ust. 3 ww ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg na rok szkolny 2021/2022 przyjęto ceny paliw obowiązujące w dniu 9 września 2021 na 6 stacjach paliw w Morągu: autogazu, oleju napędowego i benzyny Pb95 – napisał w uzasadnieniu do uchwały Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red.)

 

error: Nie kopiuj!!!