AktualnościWarmia i Mazury

Radni Powiatu Ostródzkiego ustalili wysokości swoich diet

Rada Powiatu w Ostródzie w dniu 10 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

W uchwale czytamy:

Podstawą procentowego określenia wysokości diet jest kwota bazowa określona  w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zwana dalej „kwotą bazową”.

Ustala się następujące miesięczne diety zryczałtowane przysługujące radnym:

przewodniczącemu Rady – w wysokości 167 % kwoty bazowej,

nieetatowym członkom Zarządu – w wysokości 167 % kwoty bazowej,

wiceprzewodniczącym Rady – w wysokości 148 % kwoty bazowej,

przewodniczącym stałych komisji Rady – w wysokości 148 % kwoty bazowej,

wiceprzewodniczącym stałych komisji Rady – w wysokości 148 % kwoty bazowej, z zastrzeżeniem ust.4,

radnym nie pełniącym funkcji wymienionych w pkt 1-5 – w wysokości 135 % kwoty bazowej.

Wysokość diety podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a wynoszące  50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Określone w ust.1 diety przysługują za udział radnych w sesjach Rady, posiedzeniach Zarządu oraz komisji stałych Rady.

W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety  za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie.

Określona w ust. 1 pkt 5 dieta przysługuje w przypadku zastępowania przewodniczącego komisji podczas jego nieobecności, niewybrania lub niemożności pełnienia funkcji, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Miesięczna dieta podlega pomniejszeniu za każdą nieobecność, niezależnie  od przyczyny nieobecności:

na sesji Rady Powiatu o 20% należnej diety,

na posiedzeniu Zarządu o 10% należnej diety,

na posiedzeniu stałej komisji o 10% należnej diety,

z wyjątkiem nieobecności związanej z wykonywaniem prac Rady.

Postanowienia ust.6 pkt 3 nie dotyczą jednego posiedzenia komisji o tematyce przedsesyjnej, w przypadku gdy radny jest członkiem dwóch komisji,
na posiedzeniach których są te tematy omawiane.

Przewodniczący Rady Powiatu, Zarządu lub Komisji albo osoba prowadząca   w zastępstwie posiedzenie, mogą zarządzić pomniejszenie diety o procent,  o którym mowa w ust.6,  w przypadku nieobecności radnego na części sesji  lub posiedzenia Zarządu i Komisji.

W przypadku zbiegu w jednym dniu sesji, posiedzenia Zarządu lub Komisji, miesięczną dietę za nieobecność pomniejsza się o 20% należnej diety.

Radnemu sprawującemu więcej niż jedną funkcję określoną w § 2 ust.1 przysługuje jedno świadczenie w kwocie wyższej, o ile radny nie zgłosi innego wniosku.

Podstawę do wypłacania diet stanowią listy obecności radnych na posiedzeniach.

Diety za dany miesiąc wypłacane są do 10 dnia następnego miesiąca.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Traci moc uchwała Nr XXIII/222/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia  18 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Prawo radnego do diet ma charakter ustawowy. Zgodnie z ustawą  o samorządzie powiatowym zasady jej wypłaty określa rada powiatu, w granicach wskazanych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, przy uwzględnieniu ograniczenia wynikającego z art. 21 ust. 4a ustawy o samorządzie powiatowym, wykluczającego przyznanie diety radnemu, będącego jednocześnie etatowym członkiem zarządu, a zatem wówczas, gdy jest on pracownikiem samorządowym, który pobiera wynagrodzenie w tytułu stosunku pracy.

Rada przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!