Radni przeznaczyli środki na prace konserwatorskie i restauratorskie w 3 parafiach

Rada Miejska w Morągu udzieliła dotacji na prace konserwatorskie: północnej oraz zachodniej elewacji wieży Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu, w zakresie konserwacji empory organowej Kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku, udzielenia dotacji na prace restauratorskie w zakresie odtworzenia prezbiterium kościoła w Strużynie.

Rada Miejska udzieliła pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Józefa w Morągu w wysokości 70.000 zł na prace konserwatorskie w zakresie północnej oraz zachodniej elewacji wieży Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu, wpisanego do rejestru zabytków.

Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Józefa w Morągu zwróciła się z wnioskiem o przyznanie w 2022 r. dotacji celowej na kontynuację prac konserwatorskich przy zabytku sakralnym w Morągu. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Józefa w Morągu, zlokalizowany na działce geodezyjnej oznaczonej nr 854, obr. 2 Miasta Morąg, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie A-54 z dn. 16.09.1949 r. Wnioskowany zakres prac objętych dotacją to: prace konserwatorskie elewacji wieży od strony północnej i zachodniej. Wnioskodawca oszacował ogólny koszt prac na podstawie kosztorysów w roku 2022 na kwotę ok. 344 650 zł. Parafię erygowano w XIV w. W tym okresie wzniesiono także kościół pw. św. Piotra i Pawła. Od wielu lat prowadzone są w niej prace remontowo – budowlano konserwatorskie mające na celu odrestaurowanie zabytkowej budowli. Przeprowadzone dotychczas prace dotyczyły wnętrza Kościoła, w tym renowacji barokowych lichtarzy, konserwacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykonaniu ław lektorskich, wykonaniu ołtarza eucharystycznego z ornamentami. Na zewnątrz zabytku przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji zachodniej, elewacji północnej i południowej, elewacji południowej i wschodniej wieży, wymiany pokrycia dachu na kościele oraz konserwacji wschodniej elewacji prezbiterium świątyni. Na w/w inwestycje w latach 2018 — 2021 łącznie wydano około 1 196 893,62 zł zgodnie z informacją przekazaną w formularzu wniosku. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować m.in. nakłady konieczne na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru (…). Rada Miejska w Morągu w uchwale nr XXIII/331/16 z dnia 12 września 2016r. oraz zmianie tejże uchwały w roku 2018 (uchwała Nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r.) określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Morąg na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Morąscy radni udzielili także pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku w wysokości 20.000 zł na prace konserwatorskie empory organowej w Kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku wpisanym do rejestru zabytków.

Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku zwróciła się w imieniu własnym oraz mieszkańców z wnioskiem o przyznanie w 2022 r. dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku sakralnym w Kalniku. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku, zlokalizowany na działce geodezyjnej oznaczonej nr 613, obr. Kalnik, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie A-937/0 z dn. 31.07.1968. Wnioskowany zakres prac objętych dotacją to: prace konserwatorskie w zakresie konserwacji empory organowej Kościoła. Wnioskodawca oszacował ogólny koszt prac na kwotę ok. 128 000 zł. Parafia w Kalniku została erygowana przed 1517 rokiem. Od 10 lat prowadzone są w niej bardzo rozległe i kosztowne prace remontowo-budowlano konserwatorskie mające na celu odrestaurowanie zabytkowej budowli oraz przywrócenie użytkowych funkcji budynkowi plebani i terenu zielonego. Na przeprowadzone dotychczas prace, Parafia pozyskała środki finansowe miedzy innymi z Unii Europejskiej, od sponsorów, czy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów parafialnych. Wykonano naprawę dachu świątyni, wyremontowano prezbiterium, wykonano nowe witraże, odrestaurowano cokół i elewacje kościoła. Wykonano przy budynku kościoła drenaż i alejki chodnikowe jak również odrestaurowano figurę Chrystusa Króla. Rozbudowano i wyremontowano budynek plebanii, zagospodarowano teren przestrzenny, wraz z zakupem części drogi gminnej co pozwoliło na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Kalnika. W ostatnim czasie wykonano także renowację ołtarza głównego. Na w/w inwestycje łącznie wydano ponad 868 000 zł (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Bardzo istotnym elementem jest wnętrze zabytkowej świątyni. Możliwości pozyskiwania środków finansowych są dość ograniczone, dlatego też Parafia wystąpiła o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Morąg tego ostatniego etapu remontu Kościoła. Będzie to istotna pomoc w odrestaurowaniu gminnych zabytków, przestrzeni zabytkowej jak również utrzymania ich w należytej kulturze. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować m.in. nakłady konieczne na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru (…). Rada Miejska w Morągu w uchwale nr XXIII/331/16 z dnia 12 września 2016r. oraz zmianie tejże uchwały w roku 2018 (uchwała Nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r.) określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Morąg na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rada Miejska w Morągu zdecydowała również o udzieleniu dotacji na prace restauratorskie w zakresie odtworzenia prezbiterium kościoła w Strużynie w wysokości 40.000 zł na prace polegające na odtworzeniu prezbiterium w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Strużynie zwróciła się w imieniu własnym oraz mieszkańców z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na prace restauratorskie w zakresie odtworzenia prezbiterium w zabytku sakralnym w Strużynie. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Strużynie, zlokalizowany na działce geodezyjnej oznaczonej nr 198, obr. Strużyna, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie A-877/0 z dn. 16.01.1968. Wnioskowany zakres prac objętych dotacją obejmuje odtworzenie prezbiterium kościoła w Strużynie. Wnioskodawca oszacował ogólny koszt prac na kwotę 40 000,00 zł. Wykonanie prac w tym zakresie jest konieczne z uwagi na jego obecny niezadowalający stan. Parafia w Strużynie została erygowana 1976 roku. Od 2017 roku prowadzone są w niej kosztowne prace remontowo-budowlano konserwatorskie mające na celu odrestaurowanie zabytkowej budowli. Wymieniony został dach świątyni oraz wymieniona została instalacja elektryczna. W ostatnim roku został wykonany remont ścian wewnętrznych oraz wykonano posadzkę z cegły. Działania te były finansowane ze środków dotacji Gminy Morąg oraz środków Parafii pochodzących od wiernych. Dotacja z budżetu Gminy Morąg będzie kolejnym istotnym elementem poprawy kondycji i odrestaurowania cennych gminnych zabytków, przestrzeni zabytkowej jak również utrzymania ich w należytej kulturze. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować m.in. nakłady konieczne na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru (…). Rada Miejska w Morągu w uchwale nr XXIII/331/16 z dnia 12 września 2016r. oraz zmianie tejże uchwały w roku 2018 (uchwała Nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r.) określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Morąg na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

(red.)