Radni ustalili nowe wysokości własnych diet

Uchwałą  Rada Miejska w Morągu ustaliła nowe wysokości diet przysługujących radnym Gminy Morąg. 10 radnych było za, 9 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Rada Miejska w Morągu zdecydowała, że:

  • 1. 1. Radnemu Gminy Morąg, zwanemu dalej „radnym” przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana, zwana dalej „dietą”. 2. Radnemu, z zastrzeżeniem ust. 3 -8, przysługuje dieta w wysokości 1.550,00 zł. 3. Radnemu sprawującemu funkcje wymienione w niniejszym ustępie, z zastrzeżeniem ust. 4 -8, przysługuje dieta w wysokości: 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej — 2.300,00 zł, 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej — 1.900,00 zł, 3) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej — 2.000,00 zł, 4) Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — 1.900,00 zł, 5) Przewodniczącemu komisji stałej lub doraźnej — 1.900,00 zł, 6) członkowi Komisji Rewizyjnej — 1.700,00 zł.
  1. Radny będący członkiem jednej komisji stałej otrzymuje dietę w wysokości kwoty określonej w ust. 2 pomniejszonej o 30%. Nie dotyczy to Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  2. Radny nie będący członkiem żadnej komisji stałej otrzymuje dietę w wysokości kwoty określonej w ust. 2 pomniejszonej o 50%.
  3. Nieobecność na sesji (posiedzeniu sesji) powoduje obniżenie wysokości diety o 300,00 zł, a nieobecność na posiedzeniu komisji (zespołu kontrolnego) powoduje obniżenie diety o 200,00 zł 7. W przypadku opuszczenia przez radnego posiedzenia komisji lub sesji przed zakończeniem, bez zgody Przewodniczącego, stosuje się ust. 6. 8. Przewodniczącemu komisji, który nie zwoła posiedzenia komisji w celu rozpatrzenia spraw będących przedmiotem obrad najbliższej sesji przysługuje dieta obniżona do 65% kwoty określonej w ust. 3 pkt. 3 i 5.
  • 2. Radnemu sprawującemu więcej niż jedną funkcję określoną w § 1 ust. 3 przysługuje tylko jedno ze świadczeń określonych w pkt 1-6. O ile radny nie zgłosi innego wniosku, wypłaca się świadczenie wyższe.

Traci moc uchwała nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 stycznia 2015 roku.

  • 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku.

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Morąg

Dotychczasowa wysokość diet radnych Gminy Morąg uregulowana jest uchwałą IV/36/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku. W wyniku zmian przepisów wprowadzonych w 2021 r., podstawę wyliczenia diet radnych stanowi 2,4 krotność kwoty bazowej, określonej na dany rok w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1658). Kwota bazowa w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. wynosi: 1 789,42 zł, a zatem do ustalenia diet radnych przyjmuje się kwotę: 4.294,60 zł (2,4 krotność bazowej). Miesięczna dieta radnego w gminie o liczbie mieszkańców 15 tys. do 100 tys., nie może przekroczyć 3.219,45 zł, co stanowi 75% 2,4 -krotności kwoty bazowej, stosownie do art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm) w zw. z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. poz. 1974). Rada gminy zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Proponuję, aby nowe stawki diet radnych Gminy Morąg weszły w życie od dnia 01 stycznia 2022 r. Uwzględniając powyższe, proponuję kwotowy wzrost wysokości diet radnych Gminy Morąg, polegający na podwyższeniu obecnie obowiązujących stawek o kwotę 400 zł, który przedstawia się jak niżej:

Jak głosowali radni:

(red.)