AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni wyznaczyli przedstawiciela do zespołu opiniującego oferty organizacji

Rada Miejska w Morągu uchwale zdecydowała o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do Wspólnego Zespołu Opiniującego oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Został nim wybrany radny Adam Kowalewski.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Romana Kazimierczaka zaistniała konieczność wyznaczenia w jego miejsce przedstawiciela do składu ww. Wspólnego Zespołu Opiniującego. Obowiązek ten wynika z uchwały Nr XXXV/566/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie tworzenia i określenia zasad działania Wspólnego Zespołu Opiniującego. Wspólny Zespół Opiniujący jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących współpracy samorządu z sektorem pozarządowym. Do zadań Zespołu należy: 1. współpraca z Burmistrzem Morąga w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym, 2. opiniowanie zadań priorytetowych proponowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym składanych przez organizacje pozarządowe, 3. przedkładanie Burmistrzowi Morąga, do 10 października każdego roku, opinii dotyczącej proponowanych przez organizacje zadań priorytetowych, o których mowa w pkt. 2, 4. kreowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem, 5. wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. Zgodnie z §4. ww. uchwały w skład Zespołu wchodzą: po jednym przedstawicielu komisji problemowych Rady Miejskiej w Morągu, ale łącznie nie więcej niż trzech przedstawicieli; dwóch przedstawicieli Burmistrza Morąga; trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mając powyższe na uwadze proszę o wskazanie przedstawiciela komisji problemowej Rady Miejskiej w Morągu do Zespołu Opiniującego oraz o podjęcie przedmiotowej uchwały.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!