Rady Osiedla – wsparcie samorządu przez mieszkańców

Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość utworzenia jednostek pomocniczych w gminach, takich jak np. osiedla. Tak też się stało w przypadku Morąga. W mieście funkcjonuje 8 jednostek pomocniczych gminy, zwanych osiedlami. Warto zapoznać się z ich statutami, składami osobowymi zarządów, zadaniami i granicami. Każdy mieszkaniec danego osiedla stale zamieszkujący w osiedlu i posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców. Korzystajmy z tego prawa. Poniżej garść informacji na temat rad osiedlowych.

Do utworzenia osiedli niezbędna jest uchwała rady miejskiej oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami. Radni miejscy w uchwale określają nazwę osiedla, jego obszar, organizację, zadania, zasady i tryb wyboru jego organów, kompetencje i zadania tych organów oraz zakres i formy kontroli nad nimi. Rada Miejska w Morągu podjęła taką uchwałę: UCHWAŁA Nr XII/151/03 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli.

Statuty Osiedli (PDF, 174 KiB)

W 2005 roku radni dokonali kilku zmian w statutach osiedli: UCHWAŁA Nr XXXV/486/05

Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w statutach osiedli Miasta Morąg.

Zmiana Statutów Osiedli (PDF, 73.3 KiB)

W przypadku osiedla organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców, a wykonawczym Zarząd Samorządu Osiedla.

Jak czytamy w opracowaniu Piotra Matczaka z Instytutu Socjologii UAM, Pracowni  Badań i Innowacji Społecznych Stocznia:  – Rady osiedli są elementem funkcjonowania polskich miast, który jest stosunkowo mało znany  mieszkańcom, zaś ich funkcja nie jest jasna. Rady osiedli to – w sensie ścisłym – jednostki pomocnicze  gmin. W ustawie o samorządzie terytorialnym użyto terminu „jednostka pomocnicza gminy”, który  odnosi się także do sołectw w gminach wiejskich. Jeśli porównamy osiedla w miastach i sołectwa na

wsi, widzimy wyraźnie, że sołectwa jako jednostki samorządu wsi mają długą tradycję i stanowią dość

naturalnie wyodrębnioną jednostkę – przestrzenną i społeczną. Sołtys i rada sołecka dbają o wspólny

interes i dobrobyt wyraźnie uchwytnej społeczności – wsi.

ZARZĄDY OSIEDLI W MIEŚCIE MORĄG

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 1 „ZATORZE” – Renata Cołoś
Członkowie Zarządu: Waldemar Romanowski, Małgorzata Tomczuk, Krzysztof Sasin, Halina Waszkiewicz.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 2 „KOLONIA ROBOTNICZA” – Marek Golianek
Członkowie Zarządu: Magdalena Bortkiewicz, Janusz Danielak, Sławomir Statek, Joanna Kikoła.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 3 „KOLONIA WARSZAWSKA” –  Tomasz Orłowski
Członkowie Zarządu: Krzysztof Kowalewski, Mariusz Mielcarz, Marzena Rydel, Mariusz Lipka.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 4 „ KWIATOWA” – Aleksander Cydejko
Członkowie Zarządu: Stanisław Luśnia, Tadeusz Morawski, Paweł Kowalski, Wiesława Wawruch.
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OSIEDLA NR 5 „ STARE MIASTO” – Beata Potratz
Członkowie Zarządu: Robert Gawroński, Waldemar Dzieliński, Zbigniew Olejarczyk, Jadwiga Pieniek

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 6 „ KUJAWSKA” – Jerzy Sekulski
Członkowie Zarządu:  Janusz Sobierajski, Łukasz Jonata, Mirosław Tarnowski, Grażyna Gierwatowska.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 7 „ PUŁASKIEGO” – Krzysztof Szpakowski
Członkowie Zarządu: Jacek Kucharski, Diana Ged, Dorota Krupka, Mariusz Dziubiński.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 8 „ SIENKIEWICZA” – Mirosław Panek
Członkowie Zarządu: Łukasz Wiśniewski, Ewa Cołoś, Szymon Wojciul, Przemysław Dobosz.

Jakie są główne zadania rad osiedli?

Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.Organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

Wymienione zadania realizowane są poprzez: podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji, współuczestnictwo we współorganizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla, występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla, współpracę z radnym z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji społecznych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, współpracę z samorządami mieszkańców innych Osiedli, ustalanie zadań dla Zarządu Osiedla.

Jakie mamy rady osiedla w Morągu i jakie są ich granice?

Osiedle nr 1 „Zatorze”

Bema, ul. Chodkiewicza, ul. Jagiellończyka, ul. Krasińskiego, Plac Gdański, ul. Mazowiecka, ul. Mazurska, ul. Śląska, ul. Żeromskiego, Aleja Wojska Polskiego, ul. Rzemieślnicza.

Osiedle nr 2 „Kolonia Robotnicza”

Akacjowa, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kilińskiego, ul. Łąkowa, ul. Makowa, ul. Świerkowa, ul. Wronia, ul. Malinowa, ul. Lipowa, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Sowia.

Osiedle nr 3 „Kolonia Warszawska”

Asnyka, ul. Klonowa, ul. Krańcowa, ul. St. Moniuszki, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Chopina, ul. Radna, ul. Topolowa, ul. Wierzbowa, ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Wyszyńskiego, ul. Dębowa.

Osiedle nr 4 „Kwiatowa”

Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, ul. Kajki, ul. Kolejowa, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Szpitalna, ul. Wenecka, ul. Dworcowa, ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza ( Nr 1-12), ul. Warmińska ( Nr 14-16), Plac Kombatantów.

Osiedle nr 5 „Stare Miasto”

Herdera, ul. Jagiełły (oprócz Nr1), ul. Kasprowicza, ul. Kościelna, ul. Zbożowa, ul. Krzywa, ul. Osińskiego, Plac Jana Pawła II, ul. Rataja, ul. Młyńska, ul. Sierakowskiego, ul. Władysława Reymonta, ul. Skłodowskiej, ul. Zamkowa, ul. Samulewskiego, ul. Zawiszy, ul. Mickiewicza (Nr 15, Nr 16)

Osiedle nr 6 „Kujawska”

Kaszubska, ul. Kujawska, ul. Leśna (Nr 1-5, 7), ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza (Nr 13, 14, 17-32A), ul. Ogrodowa, ul. Przemysłowa, ul. Warmińska (Nr 1-13, 17 – do końca), al. Parkowa.

Osiedle nr 7 „Pułaskiego”

Armii Krajowej, ul. Jagiełły, ul. Mickiewicza (od Nr 39 do końca), ul. Targowa, ul. Szkolna, ul. Pułaskiego (oprócz Nr 6A, 10A), ul. Pomorska.

Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”

Leśna (od Nr 9 do końca), ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Pułaskiego (Nr 6A, 10A).

Fragmenty Statutu Osiedli w Morągu:

Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Morąg.

Ogół mieszkańców Osiedla stanowi Samorząd Mieszkańców Osiedla, który działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

– statutu Gminy Morąg,

– niniejszego statutu.

Organami Osiedla są:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla na czele którego stoi Przewodniczący.

Uchwałodawczym organem w Osiedlu jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.

Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla.

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowego Zarządu.

Do zadań Samorządu Mieszkańców Osiedla należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,

sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

Zadania określone w ust. 1 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje w szczególności

poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji,

2) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską

konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu

dla mieszkańców Osiedla,

3) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których

załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,

4) współpracę z radnymi z terenu osiedla w zakresie organizacji spotkań z wyborcami,

dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla,

5) udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji

społecznych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego,

6) współpracę z samorządami mieszkańców innych osiedli,

7) ustalanie zadań dla Zarządu Osiedla.

Zadania określone w ust. 1, Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje poprzez organy

Osiedla.

Samorządowi Mieszkańców Osiedla powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy, przekazanego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Morąga.

Ogólne Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym Osiedla.

Prawo udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla stale

zamieszkujący w Osiedlu i posiadający czynne prawo wyborcze.

Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla.

1) na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w

zebraniu,

2) z inicjatywy Zarządu Osiedla,

3) z inicjatywy Burmistrza Morąga.

W razie braku Przewodniczącego Zarządu Osiedla zebranie zwołuje Zastępca

Przewodniczącego.

Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie

rzadziej niż raz do roku.

Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców podaje się do wiadomości publicznej w

formie ogłoszeń co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane na wniosek mieszkańców winno odbyć się w

terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje inny termin.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców

Przewodniczący Zarządu Osiedla powiadamia Burmistrza Morąga i radnych z terenu Osiedla

w terminie określonym w ust. 2.

Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy Osiedla zostali o nim

powiadomieni zgodnie z wymogami statutu i bierze w nim udział co najmniej 5%

uprawnionych do udziału w zebraniu.

Liczbę stałych mieszkańców Osiedla określa Burmistrz na podstawie dokumentacji

ewidencji ludności.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zbierze się wyznaczona liczba mieszkańców,

zwołujący zebranie zarządza II termin po upływie 30 minut, przy obecności co najmniej 20

osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący Zarządu Osiedla i przewodniczy

jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w

obradach – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Porządek obrad ustala Ogólne Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu

przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym w Osiedlu.

Liczba członków Zarządu Osiedla wynosi 5-7 osób. W skład Zarządu wchodzą:

– Przewodniczący,

– Zastępca Przewodniczącego,

– Sekretarz,

– członkowie.

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Osiedla ustala Ogólne Zebranie Mieszkańców.

Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Zarząd Osiedla lub poszczególnych jego

członków przed upływem kadencji co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przy odwołaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 15, § 17-20 ust. 4.

Członkostwo w Zarządzie Osiedla wygasa wskutek:

1) złożenia rezygnacji,

2) utraty prawa wybieralności,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub

innych niskich pobudek.

Zarząd Osiedla w szczególności:

1) przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców do

uchwalenia, a następnie przekazuje je Burmistrzowi,

2) wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców,

3) organizuje wspólne przedsięwzięcia mieszkańców Osiedla,

4) gospodaruje mieniem przekazanym przez Burmistrza Morąga oraz środkami

finansowymi przekazanymi do dyspozycji Osiedla,

5) informuje Ogólne Zebranie Mieszkańców o sposobie realizacji uchwał,

6) przedkłada co najmniej raz w roku Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdanie

ze swej działalności, a w ciągu 2 m-cy po upływie roku budżetowego rozliczenie finansowe,

7) występuje na zewnątrz we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców Osiedla.

Przewodniczący Zarządu Osiedla w szczególności:

1) zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców i posiedzenia Zarządu Osiedla, przewodniczy

ich obradom,

2) reprezentuje Zarząd Osiedla na zewnątrz.

Zarząd Osiedla posiada pieczątkę z nazwą osiedla a Przewodniczący Zarządu Osiedla

pieczątkę imienną.

Przewodniczący Zarządu Osiedla otrzymuje legitymację stwierdzającą pełnienie funkcji

przewodniczącego podpisaną przez Burmistrza Morąga.

Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

Projekt planu finansowo-rzeczowego Osiedla przygotowuje Zarząd Osiedla na podstawie

danych przekazanych przez Burmistrza Morąga.

Plan finansowo-rzeczowy Osiedla podlega zatwierdzeniu przez Ogólne Zebranie

Mieszkańców w terminie do 30 dni od uchwalenia budżetu Gminy.

Ewidencję wydatków Osiedla prowadzi Urząd Miejski.

Środki finansowe Osiedla uzyskane z budżetu Gminy mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych na rzecz Osiedla,

2) działalność organów Osiedla,

3) obsługę techniczno-kancelaryjną,

4) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Osiedla.

Cały statut i wprowadzone zmiany dostępne są tutaj:  Statuty Osiedli (PDF, 174 KiB),

Zmiana Statutów Osiedli (PDF, 73.3 KiB)

(red.)