Raport o stanie Gminy Morąg za 2019 rok

Burmistrz Morąga realizując obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym, przedstawia Radzie Miejskiej w Morągu „Raport o stanie Gminy Morąg”, podsumowujący działalność w 2019 roku. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityki, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Morągu za rok 2019. Ponadto zawiera ogólne informacje o Gminie Morąg i dane demograficzne, a także informuje o działających w strukturach Gminy Morąg jednostkach i instytucjach oraz realizowanych przez nie zadaniach gminy.

Gmina Morąg jest gminą miejsko–wiejską, w jej skład wchodzi Miasto Morąg oraz położone na jej terenie miejscowości wiejskie. Uzyskanie przez miasto Morąg praw miejskich datowane jest na 1327 rok. Jesteśmy gminą stosunkowo dużą –zajmuje powierzchnię ok. 311 km2 i tym samym obejmuje 2,5% powierzchni całego województwa. Miasto Morąg zajmuje powierzchnię 6 km2.

Wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Morągu liczba mieszkańców Gminy Morąg ogółem zmniejszyła się w 2019 roku w stosunku do roku 2018 o 252 osoby i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 24.145 osób, w tym 12.300 kobiet i 11.844 mężczyzn.

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym(tj. 15 lat i mniej)to 4.185 osób, w tym 2.162 mężczyzn i2.023 kobiet.

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym–kobiety: (16-60 lat) 7.089, mężczyźni:(16-65 lat) 8.240.

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 4.629w tym: 1.442 mężczyzn i 3.187 kobiet.

Na początku 2019 r. w Mieście Morąg mieszkało 13.657 osób, a na terenach wiejskich 10 765 osób. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich mieszkało 13.482 osób, a na terenach wiejskich 10 663 osób.

W 2019 r. w Gminie Morąg narodziło się 214 dzieci, w tym 114 dziewczynek i 100 chłopców.

W 2019 r. zmarło 288 osób, w tym 127 kobiet i 161 mężczyzn.

Jesteśmy gminą miejsko–wiejską, składa się z miasta Morąg oraz położonych na jej terenie wsi. W granicach Gminy leży 60 miejscowości wiejskich, które pogrupowane są w 29 jednostek pomocniczych -sołectw. Miasto Morąg podzielone jest na 8 jednostek pomocniczych -osiedli.

W czasie sezonu turystycznego Gminę Morąg odwiedza ok. 20 tys. turystów. Obsługą ruchu turystycznego w naszej Gminie zajmuje się certyfikowana Informacja Turystyczna z siedzibą w ratuszu w Morągu, prowadzona przez stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

Ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe naszej Gminy znaczna jej część została objęta ochroną. Na jej obszarze powołano m.in. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczysko Markowo”, który wpisany jest w europejski system ochrony Natura 2000. Utworzono cztery Obszary Chronionego Krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej, Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich oraz trzy użytki ekologiczne: Użytek Ekologiczny „Rozlewisko Morąskie”, Użytek Ekologiczny „Gorzeń Mały” i Użytek Ekologiczny „Gorzeń Duży”.

W Gminie Morąg środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2019 roku 49.187.101 zł.. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 4.254.093 zł. (co stanowi 8,65 %).

W Gminie Morąg z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 2.657 osób, co stanowiło 11,03% wszystkich mieszkańców Gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 5,75% osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 3,61% osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 1.260 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 6,46 % osób. W Gminie Morąg najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, ochrona macierzyństwa oraz długotrwała choroba.

Organem założycielskim Szpitala Miejskiego w Morągu jest Gmina Morąg. W 2019 roku szpital udzielił świadczeń medycznych pacjentom zgłaszającym się do placówki (wyłączając badania diagnostyczne) w ogólnej liczbie 43.472. Szpital zakończył 2019 rok  zyskiem netto w wysokości 59.469 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie uchwalany jest roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Program wskazuje cele i działania podejmowanej współpracy. Każdorazowo celem strategicznym naszego jest wzmocnienie współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji  wspólnych działań gwarantujących osiągnięcie ważnych celów publicznych. Koordynacją współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi zajmuje się pracownik Urzędu Miejskiego w Morągu -Pełnomocnik Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, który odpowiada za bieżące wypełnianie zadań wynikających ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; koordynuje procedurę zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, monitoruje realizację programów współpracy. Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Morągu wynika, iż na terenie Gminy Morąg swoje siedziby ma blisko 70 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i OSP, kół gospodyń wiejskich).

Gmina Morąg posiada 24 opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny o łącznej powierzchni około 3670,00 ha, które umożliwiają kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zachowujący wartości kulturowe i krajobrazowe środowiska.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiada gmina. W Gminie Morąg zadania te przejął Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, w skład którego wchodzi 19 gmin, w tym Gmina Morąg.

W 2019 roku w Gminie Morąg zebrano:

–zmieszane (nie segregowane) odpady komunalne –6 938,92Mg,

–inne odpady nie ulegające biodegradacji -190,77 Mg,

–odpady wielkogabarytowe -97,41 Mg,

–opakowania z tworzyw sztucznych -3,52 Mg,

–opakowania ze szkła -34,24 Mg

–zmieszane odpady opakowaniowe -72,32 Mg,

–odpady ulegające biodegradacji -5,58 Mg

–leki -0,300 Mg

Raport o stanie gminy (PDF, 2.4 MiB) – cały dokument.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

(red.)