Raport o stanie Gminy Morąg za 2021 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym,  Burmistrz Morąga przedstawia Radzie Miejskiej w Morągu Raport o stanie Gminy Morąg, podsumowujący działalność w 2021 roku. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Morągu za rok 2021.

Ponadto zawiera ogólne informacje o Gminie Morąg i dane demograficzne, a także informuje o działających w strukturach Gminy Morąg jednostkach i instytucjach oraz realizowanych przez nie zadaniach Gminy.
– W trakcie roku systematycznie składam radzie gminy sprawozdania i informacje z przebiegu realizacji poszczególnych zadań Gminy oraz funkcjonowania jednostek Gminy, co potwierdza plan
pracy Rady Miejskiej w Morągu, plany pracy poszczególnych komisji oraz protokoły z ich posiedzeń. Informacje zawarte w Raporcie mogą posłużyć mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania morąskiego samorządu – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.
– Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja zadań gminy w 2021 roku była utrudniona panującą pandemią spowodowaną Covid-19, a w niektórych obszarach była ograniczona nakładanymi obostrzeniami. Pomimo pandemii zadania były realizowane w sposób prawidłowy – wyjaśnia burmistrz.

Wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Morągu liczba mieszkańców Gminy Morąg ogółem zmniejszyła się w 2021 roku w stosunku do roku 2020 o 400 osób i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 23.390 osób, w tym 11.937 kobiet i 11.453 mężczyzn. Należy domniemywać, że sytuacja ta spowodowana jest migracją mieszkańców oraz zgonami. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (tj. 15 lat i mniej) 3.975 osób, w tym 2.056 mężczyzn i 1.919 kobiet.
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – kobiety: (16-60 lat) 6.704, mężczyźni: (16-65 lat) 7.883
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 4.828 w tym: 1.514 mężczyzn i 3.314 kobiet.
Na początku 2021 r. w Mieście Morąg mieszkało 13.080 osób, a na terenach wiejskich 10.621 osób.
Na koniec 2021 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich mieszkało 12.825 osób, a na terenach wiejskich 10.565 osób.
W 2021 r. w Gminie Morąg narodziło się 190 dzieci, w tym 103 dziewczynek i 87 chłopców. W 2021 r. zmarło 340 osób, w tym 153 kobiet i 187 mężczyzn.

– Budżet Gminy na rok 2021 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących,
służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid -19 zostały wykonane. Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2021 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 102,48 %, natomiast wydatki w 95,69 % – podsumowuje Tadeusz Sobierajski i dodaje: –  Rok 2021 był kolejnym rokiem wytężonej pracy, mojej i współpracowników niestety zakłócony panującą sytuacją epidemiologiczną wywołaną covid-19. Ważną rolę odegrały zrealizowane inwestycje. Potrzeb w naszej Gminie jest nieustannie wiele i dzięki aktywnej pracy radnych Gminy Morąg i pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy, udaje nam się je sukcesywnie realizować. Niemożliwym jest finansowanie wszystkich potrzeb z własnego budżetu, dlatego o tempie rozwoju Gminy Morąg od lat decyduje nasza wysoka skuteczność w zdobywaniu pieniędzy z zewnątrz. W mojej ocenie budżet Gminy na rok 2021 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie zadań bieżących, podnoszących jakość życia mieszkańców oraz wpływającym na rozwój Gminy poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych. Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową.

Pełna treść raportu o stanie gminy za 2021 r.:

10356_Raport_o_Stanie_Gminy_2021

(red.)