AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Morąg za lata 2019-2020

Raport opisuje i weryfikuje stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026″ w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2019-2020.

W raporcie przedstawiono: opis realizacji przyjętych do wykonania w ramach POŚ zadań, analizę wskaźnikową realizacji POŚ, kluczowe problemy środowiskowe oraz zalecenia na przyszłość. Opracowanie raportu poprzedzone zostało pozyskaniem niezbędnych materiałów i informacji m.in. od jednostek i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań wyznaczonych w ramach Programu Ochrony Środowiska: Urzędu Miejskiego w Morągu, Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu,  Straży Miejskiej w Morągu, Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa Dobrocin, Nadleśnictwa Miłomłyn, Nadleśnictwa Młynary, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Elblągu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W raportowanych latach na terenie Gminy Morąg realizowano szereg zadań wpływających na ochronę i poprawę stanu poszczególnych komponentów środowiska. Analizując dane pozyskane od poszczególnych podmiotów oraz jednostek należy stwierdzić, iż najwięcej inwestycji realizowano w ramach obszarów interwencji „OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA” oraz „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA”. Do najważniejszych z realizowanych w latach 2019-2020 zadań wpływających na ochronę i poprawę stanu środowiska na terenie gminy zaliczyć należy następujące inwestycje i projekty: kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu, • termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o., • budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej – Kolonia Warszawska II etap, • budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków położonych przy ul. Radnej i Asnyka, • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni „Morąska Perła” w Morągu, • budowa ulic Tęczowej, Bursztynowej i Fiołkowej w Morągu, • budowa drogi gminnej we wsi Kalnik, • budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu, • przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu, • budowa ulicy Narutowicza w Morągu, • remont drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki, • remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m. Bogaczewo, • remont drogi powiatowej Nr 1199N na odc. Boguchwały – Wilnowo, • odnowa nawierzchni DW nr 527 (odc. Kalnik – Łączno, Łączno – Morąg, Morąg, ul. Pomorska i 3-go Maja), • odnowa nawierzchni DW nr 528 (odc. Stare Bolity – Niebrzydowo i Niebrzydowo – Jurki), • modernizacja SUW Maliniak, • rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji z przyłączeniem istniejących zabudowań w m. Maliniak w kierunku Gulbit, • wykonanie wodociągu oraz kanalizacji w m. Bogaczewo, • rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w m. Niebrzydowo, • ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną, • zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, • rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbożne (zadanie w trakcie realizacji), • rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze. Poza zadaniami inwestycyjnymi na terenie Gminy Morąg realizowano również prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach publicznych, ochroną i pielęgnacją obszarów leśnych, edukacją ekologiczną, organizacją i prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, utrzymaniem dróg we właściwym stanie porządkowym i technicznym, remontami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, rozbudową systemu gazowniczego, konserwacją i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych oraz cieków i urządzeń wodnych. W latach 2019-2020 mieszkańcy Gminy Morąg realizowali również inwestycje z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych korzystając ze wsparcia w ramach programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. Na podstawie analizy stanu poszczególnych komponentów środowiska w przyszłości w pierwszej kolejności na terenie Gminy Morąg należy realizować inwestycje z zakresu rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (w celu poprawy jakości wód powierzchniowych), zwiększania możliwości retencyjnych (w celu ograniczenia skutków suszy) oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (emisji obszarowej – komunalnej oraz liniowej -komunikacyjnej). Należy mieć na uwadze, iż realizacja „Programu Ochrony Środowiska” nie przełoży się w sposób natychmiastowy na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Morąg. Proces ten jest długotrwały i efekty realizacji zadań, które zostały przeprowadzone lub wykonywane są obecnie, mogą być widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Istotnym jest również, aby działania prośrodowiskowe były prowadzone systematycznie nie tylko na terenie samej gminy, ale również systemowo w całym regionie.

Szczegóły dotyczące raportu:

11276_RAP_POS_MORAG_19-20__282_29

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!