AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodzin w 2020 r.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Morąg na lata 2019-2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III / 35 / 18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2018 roku. W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu objął swoim wsparciem 1.787 rodzin w tym 598 rodzin z dziećmi. Pracą socjalną m.in. w formie poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych objętych było 679 rodzin. Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych MOPS udzielał wsparcia w formie bezpośredniej pracy z rodziną poprzez asystenta rodziny.

Celem głównym Programu jest stworzenie zintegrowanego i efektywnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez programowe działania ukierunkowane na właściwą i skuteczną profilaktykę oraz zapewnienie rodzinom stosownego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo —wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji oraz ochrona dzieci przed wszelkimi rodzajami przemocy, zaniedbania, brakiem należytej opieki ze strony rodziców, wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z ustawą „Za życiem” realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu we współpracy z placówkami oświatowymi (w tym pedagogami szkolnymi), kuratorem sądowym, dzielnicowymi, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym . W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu objął swoim wsparciem 1.787 rodzin w tym 598 rodzin z dziećmi. Pracą socjalną m.in. w formie poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych objętych było 679 rodzin. Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych MOPS udzielał wsparcia w formie bezpośredniej pracy z rodziną poprzez asystenta rodziny.

W 2020r. Ośrodek zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy objęli swoim wsparciem 24 rodziny. Praca asystenta koncentrowała się głównie na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Głównym celem pracy z rodziną było podniesienie umiejętności opiekuńczo — wychowawczych rodziny i umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, utrzymania w czystości mieszkania, zarządzania budżetem domowym, współpracy ze szkołą, pedagogiem, kuratorem, służbą zdrowia oraz radzenia sobie z bieżącymi problemami, pomoc w terminowym realizowaniu spraw urzędowych , podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia i bezpieczeństwa dzieci i rodzin; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Model pracy z rodziną objętą asystą rodzinną zakłada współpracę pracownika socjalnego i asystenta rodziny na każdym etapie pracy z rodziną. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny ma charakter ciągły począwszy od fazy planowania, konstruowania długoterminowych celów (w oparciu o narzędzie jakim jest plan pracy z rodziną i kontrakt socjalny), również poprzez pozostałe fazy: realizacji planu (radzenie sobie z napotkanymi przeszkodami, podejmowanie interwencji, dokonywanie koniecznych zmian w ustalaniu celów głównych i szczegółowych zawartych w kontraktach socjalnych i planach pracy współpraca z partnerami w obszarze wspierania rodziny), a także w fazie monitorowania rodziny. Pracownik socjalny w początkowym etapie współpracy służy asystentowi, zarówno posiadaną wiedzą teoretyczną, jak i swoim doświadczeniem w pracy z konkretną rodziną. Natomiast w etapach późniejszych współpraca polega na wymianie posiadanych informacji często znacznie szerszych ze strony asystenta z uwagi na dużą częstotliwość kontaktów oraz zdobyte przez członków rodziny zaufanie. Asystent rodziny i pracownik socjalny uzupełniają się w podejmowanych działaniach i wymieniają nie tylko wiedzą na temat danej rodziny ale również swoim doświadczeniem, a wszystko po to aby osiągnąć pozytywne wyniki w podejmowanych działaniach i tym samym jak najlepiej pomóc rodzinom słabszym społecznie.

Pomocą pieniężną MOPS w Morągu w 2020r. objął 982 rodziny a pomocą niepieniężną 426 rodzin. Pomoc w rodzinach w szczególności świadczona była z powodu : wielodzietności — 19 rodzin, bezrobocia 549 rodzin, niepełnosprawności — 434 rodziny, długotrwałej lub ciężkiej choroby- 179 rodzin, bezradności w sprawach opiekuńczo —wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego — 130. Najczęstszą formą pomocy były zasiłki okresowe pobierane przez 607 rodzin na kwotę 1.540.877 zł oraz zasiłki celowe, które otrzymało 938 rodzin w szczególności na zakup opału, odzieży, leków i żywności na kwotę 1.327.925 zł. W 2020r. 481 dzieci objęto dożywianiem w szkole. Dzieci skorzystały z 27.953 posiłków na kwotę 209.745 zł. W Gminie Morąg świadczona była także pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, którą objętych było 290 dzieci na kwotę 224.913,64z1. Ponadto 2.191 rodzin pobierało z tut. Ośrodka świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 14.834.224,98 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 204 rodziny na kwotę 1.060.958,66 zł., natomiast 2.766 rodzin pobierało świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 26.211.991,57 zł., pomoc w ramach programu Dobry Start otrzymało 3.030 dzieci na kwotę 939.272 zł., z dodatków mieszkaniowych korzystało 2.289 rodzin na kwotę 443.861,39z1. Wydano 297 Kart Dużej Rodziny z tego dla rodziców 168 i dzieci 129. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2020-2021 w 2020 roku wydano 927 skierowań dla rodzin o pomoc żywnościową z Banku Żywności. Żywność wydawana była przez pracowników MOPS i WOT. 18 dzieci uczestniczyło w koloniach finansowanych i organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu finansował pobyt 54 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej . Koszt dofinansowania wynosił 401.135,02 zł. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 1) 10% – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30% – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50% – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W roku 2020 w pieczy zastępczej umieszczono 12 dzieci z 4 rodzin. Dominującymi przyczynami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej był alkoholizm obojga rodziców, co skutkowało niewłaściwie sprawowaną władzą rodzicielską, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 r. czworo dzieci usamodzielniło się a dwoje dzieci zostało adoptowane. W dwóch rodzinach toczą się sprawy sądowe o powrót dzieci do rodziców biologicznych. Z przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu analizy zjawiska przemocy w rodzinie wynika, iż w 2020 roku wszczęto procedurę Niebieskich Kart w 49 rodzinach. Każdej osobie , o ile wskazywały na to okoliczności i potrzeba , udzielana była informacja o przysługującym prawie do bezpłatnej pomocy medycznej, prawnej , socjalnej. Mieszkańcy Gminy Morąg, w szczególności korzystający z pomocy społecznej i z problemami uzależnień korzystały z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Poradnictwo prawne dla rodzin, świadczone było przez radcę prawnego zatrudnionego w MOPS , prawnika zatrudnionego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy funkcjonującym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Porady świadczone były przede wszystkim w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, w sprawach alimentacyjnych, rozwodowych, ustalaniem ojcostwa jak również w sprawach cywilnych. Poradnictwo psychologiczne realizowane było przez psychologa i psychoterapeutę zatrudnionego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

MOPS w Morągu realizuje projektu pt. – „Razem dla rodziny” 2019 — 2021. Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, skierowany do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez wsparcie ze strony : pracownika socjalnego, asystenta rodziny, psychologa, prawnika, mediatora, pedagoga, logopedy, terapeuty oraz organizowano warsztaty umiejętności społecznych.

(MOPS Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!