Realizacja Karty Dużej Rodziny w 2020 r. w gminie Morąg

Uchwałą Rady Miejskiej w Morągu gmina przyjęła do realizacji „Program wspierający rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY. Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych (liczących co najmniej troje dzieci w wieku do 25 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Gminy Morąg. Dokumentem upoważniającym do uprawnień jest Karta Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim.

Celem Programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wzmocnienie więzi rodzinnych, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz oferowanie wymiernego wsparcia rodzinom wielodzietnym. Obsługę administracyjną Karty Dużej Rodziny polegającą na przyjmowaniu wniosków o przyznanie KDR prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu.

Mieszkańcy Gminy Morąg, będący posiadaczami Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do następujących ulg i uprawnień wprowadzonych przez jednostki Gminy w formie:

–  50% opłaty za jedną godzinę zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;

– 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku;

– bezpłatnego korzystania z lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Sienkiewicza w Morągu, w każdą sobotę i niedzielę, w godzinach od 10.00 do 13.00;

– 50% ulgi w kosztach zakupu biletu wstępu na lodowisko „Biały Orlik” i bezpłatnego wypożyczenia łyżew dla dzieci wspólnie korzystających w tym samym czasie z rodzicem/rodzicami z obiektu Orlika;

–  zakupu biletu w cenie 10,00 zł na seanse filmowe w Morąskim Domu Kultury dla każdego posiadacza KDR;

– całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za udział dzieci i młodzieży w zajęciach kół zainteresowań w Morąskim Domu Kultury: plastycznego, nauki gry na instrumentach, wokalnego, teatralnego, gimnastyki artystycznej, modelarskiego, literackiego, bilardowego;

– 20% ulgi w kosztach zakupu biletu na basen, saunę, siłownię lub basen plus sauna na Pływalni „Morąska Perła”, przy czym stosowana ulga dla posiadaczy KDR jest ogólnopolska.

Z danych statystycznych MOPS wynika, iż na dzień 31 grudzień 2020 r. Kartę Dużej Rodziny posiadało 2 961 osób ( z 915 rodzin ), z tego 1 559 dzieci i 1 402 rodziców/małżonków. Struktura rodzin, ze względu na liczbę dzieci, w okresie od czerwca 2014 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

– Liczba rodzin z 3-giem dzieci — 792

– Liczba rodzin z 4-giem dzieci — 94

– Liczba rodzin z 5-giem dzieci — 19

– Liczba rodzin z 6-giem dzieci — 9

– Liczba rodzin z 7-giem dzieci —1

W 2020 r. wnioski o przyznanie karty lub o wydanie jej duplikatu, przedłużenie terminu ważności dla dziecka, wydanie karty w związku z urodzeniem kolejnego dziecka w rodzinie, zmianę danych zawartych w Karcie Dużej Rodziny złożyło 114 rodzin, dla których wydano 297 kart, w tym dla 129 dla dzieci.

Na realizację zadania Gmina Morąg w 2020 r. otrzymała dotację celową w wysokości 790,58 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków o KDR.

Z informacji Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury wynika, że z ulg i uprawnień zastosowanych przez przedszkola, odziały przedszkolne i Żłobek Miejski skorzystało:

–  113 dzieci z tytułu przysługującej ulgi za pobyt w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. Ulga została skalkulowana na kwotę 28 229 zł

–  24 dzieci z tytułu ulgi za pobyt dziecka w Żłobku. Ulga została skalkulowana na kwotę 26 000 zł.

Ulgi i uprawnienia zastosowane przez Morąski Dom Kultury.

Z informacji Dyrektora MDK liczba osób oraz koszty zastosowanych ulg i uprawnień przedstawiały się następująco:

– z ulgowych biletów do kina skorzystało 1 388 osób, na kwotę 5 847,00 zł,

– z zajęć plastycznych – 9 dzieci (miesięcznie), na kwotę 360,00 zł,

– z zajęć teatralno-ruchowych — 3 dzieci (miesięcznie), na kwotę 36,00 zł,

– z zajęć gimnastyki artystycznej — 5 dzieci (miesięcznie), na kwotę 50,00 zł.

Z ulg i uprawnień zastosowanych przez Morąski Dom Kultury skorzystało łącznie 1405 osób, na łączną kwotę 6 293,00 zł.

Ulgi i uprawnienia na Pływalni „Morąska Perła”

W 2020 r. sprzedano 1 397 biletów wstępu dla posiadaczy KDR na Pływalnię „Morąska Perła”. Kwota udzielonego rabatu wyniosła 7 078,94zł.

Poza jednostkami gminnymi, realizatorami ulg i uprawnień dla posiadaczy KDR są:

Księgarnia „Wiedza” Książnica Polska, ul. 3 —go Maja 4, 14-300 Morąg,  Adach Adam Krupka, ul. Warmińska 17, 14-300 Morąg, Przedsiębiorstwo ELMARK Marek Fiłonowicz ul. Mickiewicz 16, 14-300 Morąg, Oddział 1 PKO Banku Polskiego, ul. Mickiewicza, 14-300 Morąg, Auto Land Polska S.A., ul. 3 —go Maja 4, 14-300 Morąg, Firma Handlowo-Usługowa „Bartolinii” Roman Goluch Salon Fryzjersko —Kosmetyczny reBeauty, ul. Plac Kombatantów 5, 14-300 Morąg, Orange, ul. Mickiewicza 14, 14-300 Morąg, Orlen, ul. Dąbrowskiego 47, ul. Pomorska 48, 14-300 Morąg, T – Mobile S.A., ul. Mickiewicza 10E/1, 14-300 Morąg, Malinowski Roman Sklep Meblowy, ul. 3-go Maja 16a, 14-300 Morąg, PH -U Marketing Henryk Niewiadomski, ul. Warmińska 10, 14-300 Morąg, PH Junior Monika Król, ul. Rataja 20, 14-300 Morąg, Odział PZU, ul. 3 Maja 21/51, 14-300 Morąg, Bank Spółdzielczy w Sztumie Agencja nr 80 w Morągu, ul. Pomorska 21, 14-300 Morąg, Świat Kwiatów Marcin Sikora ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa, PUH „OPTIDIAN” Izabela Szulecka-Szwejkowska ul. Ogrodowa 17, 14-300 Morąg, 5.10.15 ul. Mickiewicza, 14-300 Morąg, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu, Pełny Gar — Morąg ul. 11 Listopada, 14-300 Morąg, Pływalnia „Morąska Perła” ul. K. Wyszyńskiego, 14-300 Morąg, Salon Optyczny „Zdrowe Oczy” Katarzyna Sobieszkoda ul. Ogrodowa, 14-300 Morąg,  Salon Play ul. Mickiewicza 10E/1, 14-300 Morąg, Skład Węgla ul. Rzemieślnicza, 14-300 Morąg, TXM Morąg, ul. 11 Listopada, 14-300 Morąg, Wypoczynek na Gulbitach „U Sebka”. Informacja o stosowanych ulgach i uprawnieniach przez w/w podmioty znajduje się na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl/kdr oraz na stronie MOPS Morąg www.morag.naszops.pl.

(red./MOPS Morąg)