Realizacja zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2022

Informacja Burmistrz Morąga o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morąg za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Gmina Morąg jako organ prowadzący szkoły i przedszkola odpowiada za ich działalność. Do zadań organu prowadzącego szkoły należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej; wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Gmina Morąg w roku szkolnym 2021/2022 prowadziła:

Szkoły podstawowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu

– Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

– Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku

– Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

Przedszkola:

– Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu

– Przedszkole nr 2 w Morągu

– Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg w r. szk. 2021/2022 zatrudnionych było — w przeliczeniu na etaty — 307,39 nauczycieli. Stosownie do uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wśród zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty: 1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, 9,88 nauczycieli stażystów, 62,04 nauczycieli kontraktowych, 31,17 nauczycieli mianowanych i 203,30 nauczycieli dyplomowanych.

Awans zawodowy nauczycieli

Organ prowadzący przeprowadził postępowania egzaminacyjne i nadał stopień nauczyciela mianowanego 11 nauczycielom. Ponadto, 8 nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela kontraktowego nadawany przez dyrektora szkoły, natomiast 5 nauczycieli — stopień nauczyciela dyplomowanego nadawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W zakresie kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno — pedagogicznej organ prowadzący przeznaczył dodatkowe środki budżetowe na realizację następujących zajęć:

– rewalidacja indywidualna — w wymiarze 231 h godzin tygodniowo, 130 uczniów,

– nauczanie indywidualne — w wymiarze 103 godzin tygodniowo, 10 uczniów,

– zindywidualizowana ścieżka kształcenia — w wymiarze 8 godzin tygodniowo, 1 uczeń,

– dodatkowe indywidualne zajęcia lekcyjne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i wychowania fizycznego — w wymiarze 36 godzin tygodniowo,

– dodatkowe indywidualne zajęcia lekcyjne z języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi i dla obywateli polskich, którzy wrócili z zagranicy —10 godzin tygodniowo, 5 uczniów,

– dodatkowe godziny j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy, realizowanych indywidualnie lub w grupach — 14 godzin tygodniowo,

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — w wymiarze 8 godzin miesięcznie, 2 dzieci,

– zajęcia logopedyczne — w wymiarze 182,5 godzin tygodniowo,

– dodatkowe godziny języka polskiego dla uczniów wracających z zagranicy —w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 1 uczeń,

– zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze — 108 godzin, – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne — 106 godzin,

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne — 34 godziny.

Ponadto, w przypadku uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudniono dodatkowo — w przeliczeniu na etaty — 36,75 nauczycieli współorganizujących kształcenie ucznia niepełnosprawnego.

Dowożenie

W roku szkolnym 2021/2022 dowożono 635 uczniów na 17 trasach. Zadanie realizowało 3 przewoźników. Dowozy realizowano do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie (88 uczniów) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie (1 uczeń). Bezpłatny dowóz został zapewniony uczniom szkół podstawowych oraz 5- i 6-latkom z oddziałów przedszkolnych.

Pomoc materialna

Stypendia szkolne i zasiłki Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: a) w okresie od września do grudnia 2021 r. ww. pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymało 235 uczniów, wypłacona kwota w tym okresie wyniosła 91 852,87zł, w tym 20% wydatkowano ze środków własnych gminy, b) za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymało 247 uczniów, wypłacona kwota za ten okres wyniosła 139 022,22 zł w tym 10% wydatkowano ze środków własnych gminy.

Dofinansowanie zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 — 2022 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników zostało objętych ogółem 48 uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy Morąg (w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, Zespole Szkół Licealnych w Morągu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP ze względu na słabe widzenie, słabe słyszenie, niepełnosprawność ruchową, autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub niepełnosprawność sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność wymieniona wyżej. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 13 669 zł.

Dożywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci w przedszkolach oraz uczniowie szkół podstawowych korzystają z refundacji kosztów posiłku. Wg stanu na 31 października 2021 r. z pomocy skorzystało 187 osób, co stanowi 12,36 % ogólnej liczby uczniów i dzieci korzystających z posiłków. Ponadto, szkoły podstawowe uczestniczyły w Programie dla szkół (owoce, warzywa i napoje mleczne) realizowanym we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Z bezpłatnego mleka skorzystało blisko 100% uczniów oddziałów „0″ i kl. I — VI, natomiast z bezpłatnej porcji owoców i warzyw blisko 100% uczniów kl. I — V szkół podstawowych.

Realizacja programów rządowych

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Łącznie i Przedszkole „Jedyneczka” otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 21 500 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Pozyskana dotacja w wysokości 2 444 zł została przeznaczona na organizację jednodniowej wycieczki do Gdańska.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 — „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu i Szkoła Podstawowa w Łącznie otrzymały po 35 000 zł dofinansowania na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

W szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na które gmina otrzymała środki w wysokości 72 179 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Szkoły zaplanowały łącznie 945 godzin zajęć, (m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne) w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 r.

W 2021 r. dzięki rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości” do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg trafił nowoczesny sprzęt, m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty edukacyjne, biblioteki modeli 3D, sprzęt audio i wideo o wartości 604 616,40 zł. Całość zakupu sfinansowano z budżetu państwa. Celem programu jest wprowadzenie do szkół nowoczesnych technologii, by stworzyć warunki do nauki przez eksperymentowanie oraz do kształtowania u uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W okresie od września do grudnia 2021 r. w klasach IV — VIII realizowane były zajęcia wspomagające z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ogólnej liczbie 690 godzin. Na realizację zajęć gmina otrzymała środki w wysokości 48 300 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie przepisów rozporządzenia o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19.

Realizacja programów unijnych

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowano realizację projektów unijnych w całości finansowanych z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

 „Szkolne eksperymentowanie” — projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Łącznie o wartości 367 tys. zł, z czego wkład własny gminy Morąg wyniósł 19 tys. zł; dzięki pozyskanemu wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia dla 64 uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, programowania robotów, rozwijania kompetencji cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych, takich jak innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, rozumienia oraz pracy w zespole; zaplanowano również środki na wyjazdy edukacyjne, a także doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne; ponadto, w ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 9 nauczycieli z zakresu TIK, zastosowania metod eksperymentu w pracy z uczniami oraz motywowania uczniów do nauki;

 „Trójka w gotowości” — projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu o wartości 417 tys. zł, z czego wkład własny gminy Morąg wyniósł 21 tys. W projekcie realizowanym w okresie od IX 2021 r. do VI 2022 r. uczestniczyło 64 uczniów i 15 nauczycieli. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, zajęciach z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz w dwóch wycieczkach edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowano również kursy dla nauczycieli nt. rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz nauczania metodą eksperymentu; w celu uatrakcyjnienia zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych

Każdego roku szkoły i przedszkola pozyskują środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć sportowych i profilaktycznych od Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, we własnym zakresie lub dzięki środkom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych, szkoły i przedszkola realizowały następujące programy i projekty:

1) „Ruch i zdrowie. (re)Aktywacja” — projekt sfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021 — 2030 na kwotę 120 928 zł dla grupy 40 dzieci; z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiło Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (Szkoła Podstawowa nr 1),

2) „Powrót do normalności” — projekt sfinansowany z mikrodotacji NOWEFIO — „Warmia Mazury Lokalnie 5″ o wartości 5000 zł (Szkoła Podstawowa nr 1),

3) „Eko-Tuba” — projekt z zakresu edukacji ekologicznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu, dofinansowanie pozyskane przez Stowarzyszenie Morąska „Jedynka”),

4) grant Centrum Mistrzostwa Informatycznego realizowany na zajęciach koła informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o wartości 6400 zł (Szkoła Podstawowa nr 1),

5) Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej — ogólnopolski projekt sportowy (Szkoła Podstawowa nr 1)

6) zajęcia piłki ręcznej w ramach programu „Klub” — dofinansowanie w wysokości 10 000 zł pozyskało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (Szkołą Podstawowa nr 1)

7) „Aktywny powrót do szkoły W-F z AWF” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Łącznie), 8) „Klub Sportowych Wolontariuszy — Dreams and Teams — Program Aktywni Obywatele” — w ramach partnerstwa w projekcie 19 uczniów SP w Łącznie uczestniczyło w obozie sportowym,

9) „Trzymaj formę” — ogólnopolski program z zakresu edukacji prozdrowotnej (Szkoła Podstawowa nr 1),

10) Świetliczaki na tropie…zagadek” — ogólnopolski projekt edukacyjny (SP w Łącznie),

11) „Szkolny Klub Sportowy” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa w Łącznie, Szkoła Podstawowa w Słoneczniku, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu),

12) „Magiczna moc bajek, czyli bajkowa podróż do krainy wartości dziecięcej wyobraźni” — międzynarodowy projekt czytelniczy (SP w Słoneczniku),

13) „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” — ogólnopolski projekt czytelniczy (SP w Słoneczniku), 14) „Akademia Bezpiecznego Puchatka” — ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa dla kl. I (SP w Słoneczniku),

15) „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” — ogólnopolski projekt edukacyjny (Szkoła Podstawowa w Łącznie, SP w Słoneczniku),

16)„Emocja” — międzynarodowy projekt edukacyjny (Szkoła Podstawowa w Słoneczniku

17) Kubusiowi Przyjaciele Natury” — program ekologiczny realizowany pod patronatem Ministerstwa Środowiska (Szkoła Podstawowa w Słoneczniku

18) „Wakacyjna AktywAkcja” — projekt realizowany w okresie wakacji integrujący szkolną społeczność, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu),

19) „Zielona czytelnia” — projekt czytelniczy (Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu),

20) „Akademia czerniaka” — ogólnopolski program profilaktyki czerniaka (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku, SP w Żabim Rogu)

21) „Super wiewiórka — przyjaciel Kuby i Oli” — ogólnopolski program profilaktyczny PCK (Przedszkole nr 2)

22) Ruch to zdrowie — dbam o własną sylwetkę” — program profilaktyczny (Przedszkole nr 2),

23) „Z ekologią na Ty” — ogólnopolski projekt edukacyjny (Przedszkole nr 2),

24) „Zaczarowany świat przyrody” (Przedszkole nr 2).

Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

W r. szk. 2021/2022 na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono z budżetu Gminy Morąg kwotę 135 076,65 zł wg następującego podziału:

  • organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych rad pedagogicznych, szkolenia liderów, organizacja szkoleń kadry kierowniczej, koszty delegacji — 68 087,11 zł,

Konkursy na dyrektora szkoły

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli na kadencję 2022 — 2027:

  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu — Krzysztofa Urbaszka,
  • Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu — Agnieszkę Ignatiuk,
  • Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu — Małgorzatę Tolak,
  • Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu — Anetę Turowską.

W związku z brakiem kandydata na objęcie stanowiska dyrektora Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu na okres roku szkolnego 2022/2023 pełnienie obowiązków dyrektora zostało powierzone Ewie Falkowskiej.

Remonty obiektów szkolnych

W okresie wakacji wykonane zostały remonty oraz zakupiono sprzęt szkolny i urządzenia w celu poprawy warunków nauki, których wykaz przedstawia poniższa tabela.

Poza ww. pracami remontowymi we wszystkich szkołach i przedszkolach:

1) wykonano we własnym zakresie wiele innych prac remontowych i naprawczych, w tym m. in. odnowiono powłoki ścienne sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, naprawiono meble szkolne, uzupełniono świetlówki;

2) przygotowano sale lekcyjne do nowego roku szkolnego, w tym ławki i stoliki uczniowskie w poszczególnych salach dostosowano do liczby i wzrostu uczniów;

3) wykonano wiele innych prac porządkowych, w tym przeprowadzono gruntowne sprzątanie wszystkich pomieszczeń szkolnych łącznie z myciem lamperii, okien, zabawek, praniem dywanów i wykładzin dywanowych w salach przedszkolnych i klas młodszych;

4) wykonano prace pielęgnacyjne terenów zielonych: skoszono trawę, przycięto żywopłoty.

W celu zwiększenia miejsc przedszkolnych w szkołach zorganizowano 17 oddziałów przedszkolnych w tym 7 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego czyli tzw. „zerówek”. Szczególnie ważne ze względu na oczekiwania społeczne było zorganizowanie kolejny rok z rzędu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 oddziałów dla dzieci 3-letnich.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników, rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W okresie od września do grudnia 2021 r. dofinansowaniem kształcenia objęto 16 uczniów u 14 pracodawców. Wydatkowano na ten cel kwotę 102 741,43 zł z przeznaczeniem na naukę zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. dofinansowaniem kształcenia objęto 6 uczniów u 7 pracodawców. Wydatkowano na ten cel kwotę 36 551,91 zł z przeznaczeniem na naukę zawodu.

Sukcesy szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty

W roku 2022 uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: 1. języka polskiego, 2. matematyki, 3. języka obcego

Wyniki osiągnięte przez uczniów w Gminie Morąg zbliżone są do średnich wyników uzyskanych w województwie warmińsko-mazurskim. W zakresie języka polskiego i matematyki są wyższe — na egzaminie z języka polskiego uczniowie w Gminie Morąg zdobyli średnio 58 procent punktów możliwych do zdobycia, co daje wynik wyższy o 1 punkt procentowy od średniej wojewódzkiej, natomiast średni wynik procentowy z matematyki jest wyższy od średniego wyniku w województwie o 2 punkty procentowe. Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego uczniowie gminnych szkół otrzymali średnio 59 procent, co stanowi wynik niższy o 4 punkty procentowe od średniej województwa. Procentowy rozkład wyników w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

(UM Morąg)