AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Realizacja zadań oświatowych Gminy za rok 2019/2020

Informacja Burmistrza Morąga o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morąg za rok szkolny 2019/2020.

Gmina Morąg jako organ prowadzący szkoły i przedszkola odpowiada za ich działalność. Do tych zadań należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej; wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Sieć szkół i przedszkoli  Gmina Morąg w roku szkolnym 2019/2020

Szkoły podstawowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu

– Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

– Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku

– Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

Przedszkola:

– Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu

– Przedszkole nr 2 w Morągu

– Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg w r. szk. 2019/2020 zatrudnionych było — w przeliczeniu na etaty — 299,98 nauczycieli. Stosownie do uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wśród zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty: 7,1 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, 8,7 nauczycieli stażystów, 43,85 nauczycieli kontraktowych, 30,14 nauczycieli mianowanych i 210,19 nauczycieli dyplomowanych.

Awans zawodowy nauczycieli

Organ prowadzący przeprowadził postępowania egzaminacyjne i nadał stopień nauczyciela mianowanego 3 nauczycielom. Ponadto, 4 nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela kontraktowego nadawany przez dyrektora szkoły, natomiast 5 nauczycieli —stopień nauczyciela dyplomowanego nadawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno — pedagogiczna

W zakresie kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno — pedagogicznej organ prowadzący przeznaczył dodatkowe środki budżetowe na realizację następujących zajęć:

– rewalidacja indywidualna — w wymiarze 277,5 godzin tygodniowo, 156 uczniów, – nauczanie indywidualne — w wymiarze 107 godzin tygodniowo, 11 uczniów, – zindywidualizowana ścieżka kształcenia — 24 godzin tygodniowo, 4 uczniów, – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — w wymiarze 8 godzin miesięcznie, 2 dzieci, – zajęcia logopedyczne — w wymiarze 186 godzin tygodniowo, – dodatkowe godziny języka polskiego dla uczniów wracających z zagranicy —w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 6 uczniów, – zajęcia integracji sensorycznej —1 godzina, 1 uczeń, – zajęcia hipoterapii — 0,5 godziny, 1 uczeń, – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze — 97 godzin, – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne —119 godziny, – zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne — 23 godziny.

Ponadto, w przypadku uczniów z autyzmem, zespołem Aspegera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudniono dodatkowo — w przeliczeniu na etaty — 33,25 nauczycieli współorganizujących kształcenie ucznia niepełnosprawnego.

Dowożenie

W roku szkolnym 2019/2020 dowożono 637 uczniów na 22 trasach. Zadanie realizowało 4 przewoźników. Dowozy realizowano do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olszynie (1 uczeń) i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie (1 uczeń). Bezpłatny dowóz został zapewniony uczniom szkół podstawowych oraz 5- i 6-latkom z oddziałów przedszkolnych.

Pomoc materialna

Stypendia szkolne i zasiłki Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: a) w okresie od września do grudnia 2019 r. ww. pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymało 402 uczniów, wypłacona kwota w tym okresie wyniosła 118 617,93 zł, w tym 20% wydatkowano ze środków własnych gminy, b) za okres od stycznia do sierpnia 2020 r. pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymało 289 uczniów, wypłacona kwota za ten okres wyniosła 172 453,42 zł, w tym 20% wydatkowano ze środków własnych gminy.

Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2019″ pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników zostało objętych ogółem 32 uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy Morąg, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP ze względu na słabe widzenie, słabe słyszenie, niepełnosprawność ruchową, autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub niepełnosprawność sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność wymieniona wyżej. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 8 149,42 zł.

Dożywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci w przedszkolach oraz uczniowie szkół podstawowych korzystają z refundacji kosztów posiłku. W roku szkolnym 2019/2020 z pomocy skorzystało 353 osoby, co stanowi 19 °k ogólnej liczby uczniów i dzieci korzystających z posiłków. Ponadto, szkoły podstawowe uczestniczyły w Programie dla szkół (owoce, warzywa i napoje mleczne) realizowanym we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Z bezpłatnego mleka skorzystało blisko 100% uczniów oddziałów „0″ i kl. I — VI, natomiast z bezpłatnej porcji owoców i warzyw blisko 100% uczniów kl. I — V szkół podstawowych.

Realizacja programów rządowych

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” szkoły podstawowe: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Łącznie oraz SP w Żabim Rogu otrzymały wsparcie finansowe na zakup interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali w łącznej wysokości 105 tys. zł, przy czym finansowy wkład własny gminy wyniósł 20%. SP nr 4 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uzyskała wsparcie finansowe w łącznej wysokości 52 tys. 855 zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, wkład własny gminy wyniósł 20%. Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono 37 laptopów na kwotę 80 tys. zł. W II edycji programu pn. Zdalna Szkoła+ gmina zakupiła 58 laptopów na kwotę 115 tys. zł. Laptopy trafiły do wszystkich szkół podstawowych.

Realizacja programów unijnych

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i przedszkolach realizowano projekty unijne w całości finansowane z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

  • „Edukacja dla Przedszkolaka” — projekt o wartości 354 tys. zł, realizowany w okresie od października 2018 r. do marca 2020 r.; w projekcie wzięło udział 82 dzieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Łącznie, Słoneczniku i Żabim Rogu; celem projektu było nabycie przez dzieci, poprzez zabawę i gry interaktywne, umiejętności matematycznych, z zakresu języków obcych, teatralnych, plastycznych, manualnych. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia szkolnego i pomocy dydaktycznych.
  • „Zabawa i nauka do drzwi przedszkola puka” — projekt o wartości 427 tys. zł, realizowany w okresie od października 2018 r. do marca 2020 r.; w projekcie wzięło udział 200 dzieci z trzech przedszkoli; celem projektu było rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym uzdolnień matematycznych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, w zakresie języka angielskiego, pobudzanie kreatywności i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia szkolnego i pomocy dydaktycznych.
  • „Przedszkolaki odkrywają talenty” — projekt o wartości 429 tys. zł, realizowany w okresie od października 2018 r. do marca 2020 r.; w projekcie wzięło udział 60 dzieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych nr 2, 3 i 4 w Morągu; celem projektu było podwyższenie poziomu edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych; poprzez zabawę dzieci poznawały środowisko przyrodnicze, zasady gry w szachy i warcaby, oswajały się z językiem angielskim, rozwijały umiejętności aktorskie, konstruktorskie, plastyczne. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia szkolnego i pomocy dydaktycznych.
  • „Zdobywając szczyty wiedzy” — projekt o wartości 420 tys. zł, realizowany w okresie od września 2018 r. do marca 2020 r.; w projekcie wzięło udział 130 uczniów i 20 rodziców ze szkół podstawowych: nr 2 w Morągu i w Słoneczniku; w ramach projektu realizowane były zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne oraz przyrodnicze poprzez pryzmat zjawisk z zakresu fizyki, chemii, geografii i biologii z zastosowaniem doświadczeń i eksperymentów; zrealizowano wyjazdy edukacyjne m. in. do: Centrum Nauki Experyment w Gdyni i Centrum Chemii w Toruniu; rodzice biorący udział w projekcie podnosili kompetencje rodzicielskie w zakresie wspierania edukacji dzieci. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia szkolnego i pomocy dydaktycznych.
  • „Odkrywczy świat ucznia” — projekt o wartości 365 tys. zł, realizowany w okresie od września 2018 do marca 2020 r.; w projekcie brało udział 112 uczniów, 31 nauczycieli i 10 rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu; celem projektu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego; zorganizowano wyjazdy edukacyjne; nauczyciele wzięli udział w kursie doskonalącym umiejętności m. in. w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia szkolnego i pomocy dydaktycznych.
  • „Kreujemy przyszłość w Jedynce” — wartość projektu realizowanego w okresie od kwietnia 2019 do lutego 2021 wynosi 411 tys. zł; w projekcie bierze udział 100 uczniów, 28 nauczycieli i 16 rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu; celem projektu jest rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów poprzez nabycie kompetencji kluczowych (m.in. ICT, językowych, społecznych) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w ramach projektu realizowane są dla uczniów zajęcia z robotyki, języka angielskiego, warsztaty dziennikarskie, treningi zawodoznawcze oraz kursy dla nauczycieli m.in. z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy, tutoringu, wykorzystania w pracy tabletów i urządzeń mobilnych.

Realizacja projektów i programów edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych 

Każdego roku szkoły i przedszkola pozyskują środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć sportowych i profilaktycznych od Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, we własnym zakresie lub dzięki środkom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych szkoły i przedszkola realizowały następujące programy i projekty:

1) „Trzymaj formę” — ogólnopolski program z zakresu edukacji prozdrowotnej (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu),

2) „Zawsze marzyłem, aby zostać…” — program innowacyjnych działań opublikowanych jako przykład dobrej praktyki (Szkoła Podstawowa nr 1),

3) „Szkolna galeria edukacyjna” — wewnętrzny projekt poszerzający działania edukacyjne (Szkoła Podstawowa nr 1),

4) „Tydzień języków obcych” — kontynuacja projektu, opisanego wcześniej jako dobra praktyka (Szkoła Podstawowa nr 1),

5) „Czytam, więc jestem” — projekt edukacji czytelniczej z udziałem rodziców (Szkołą Podstawowa nr 1),

6) „Zawody naszych rodziców” — autorski projekt (Szkoła Podstawowa nr 2),

7) „Ster na programowanie” — innowacja pedagogiczna rozwijająca kompetencje informatyczne (Szkoła Podstawowa nr 3),

8) „Integrowanie przez czytanie. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów klasy piątej” — innowacja z zakresu języka polskiego (Szkoła Podstawowa nr 3),

9) „Zabawa w uważność” — innowacja dla dzieci przedszkolnych przygotowująca do nauki w szkole (Szkoła Podstawowa nr 3),

10) „Profilaktyka online” — dobra praktyka (Szkoła Podstawowa nr 3),

11) „Klikam z głową” — warsztaty dla uczniów we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (Szkoła Podstawowa nr 4)

12) „Busola 2″ — program profilaktyczny (Szkoła Podstawowa w Łącznie),

13) „InstaLing dla Szkół” — ogólnopolski program wspomagający naukę języków obcych (Szkoła Podstawowa w Łącznie),

14) „Regionalne akademie Taekwondo Olimpijskiego” — program sportowy dla młodszych uczniów (Szkoła Podstawowa nr 3),

15) „Szkolny Klub Sportowy” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa w Łącznie);

16) „Gramy w ręczną” (Szkoła Podstawowa nr 1),

17) „Bieg po zdrowie — program antytytoniowej edukacji zdrowotnej (SP w Słoneczniku),

18) „Magiczna moc bajek, czyli bajkowa podróż do krainy wartości dziecięcej wyobraźni” — międzynarodowy projekt czytelniczy (SP w Słoneczniku, Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”),

19) „Akademia Bezpiecznego Puchatka” — ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa dla kl. I (SP w Słoneczniku, SP w żabim Rogu),

20) „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” — ogólnopolski projekt edukacyjny (Szkoła Podstawowa nr 3, SP w Słoneczniku),

21) Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka — program Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA (SP w Słoneczniku)

22) „Logopomoce: Zrób to sam!”, „Poradnik logopedyczny dla rodziców” —ogólnopolskie projekty eTwinning (SP w Żabim Rogu),

23) „Klimatyczna klasa” — projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Dzieci w Olsztynie (SP w Żabim Rogu),

24) „Fizyka dla smyka” — projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Akademią Nauki z Olsztyna (SP w Żabim Rogu),

25) „Ja i moja przyszłość” — program preorientacji zawodowej (SP w żabim Rogu)

26) „Z kodowaniem w przyszłość” — innowacja pedagogiczna (SP w Żabim Rogu),

27) „Jemy zdrowo, kolorowo” — innowacja pedagogiczna (SP w Żabim Rogu),

28) „Wielkie doświadczenia małego człowieka” — innowacja pedagogiczna (SP w Żabi Rogu),

29) „Tworzymy komiks w języku angielskim” — innowacja pedagogiczna (SP w Żabim Rogu), 30)„Kubusiowi Przyjaciele Natury” — program ekologiczny realizowany pod patronatem Ministerstwa Środowiska (Przedszkole „Jedyneczka”);

31) „Miejsce dziecka w świecie nowoczesnej techniki” — innowacja pedagogiczna/ dobra praktyka (Przedszkole „Jedyneczka”),

32) „Bajki naszych babć i dziadków” — innowacja pedagogiczna (Przedszkole „Jedyneczka”,

33) „Zaczarowany świat przyrody” — innowacja pedagogiczna (Przedszkole nr 2),

34) „W koło kolorowo” — autorski program profilaktyczny (Przedszkole nr 2),

35) „Przedszkolak z Dwójki w Europie” — program patriotyczny (Przedszkole nr 2),

36) „Bliżej Natury” — innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej (Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”),

37) „Wszechświat” — projekt edukacyjny (Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”),

38) „Krwinki i witaminki dla całej rodzinki” — projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Akademią Nauk” w Olsztynie (Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”),

39) „Program aktywności. Świadomość ciała, kontakt, komunikacja” —międzynarodowy program terapeutyczny (Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”),

40) „Plecy prostuję-sylwetkę kształtuję” — program z zakresu gimnastyki korekcyjnej (Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”).

Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

W r. szk. 2019/2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono z budżetu Gminy Morąg kwotę 86 223,31 zł wg następującego podziału:

  • organizacja szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych rad pedagogicznych, szkolenia liderów, organizacja szkoleń kadry kierowniczej, koszty delegacji — 63 636,42 zł,
  • refundacja czesnego: 21 410,71 zł,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych dla szkół i przedszkoli – 1 176,18 zł.

W celu zwiększenia miejsc przedszkolnych w szkołach oprócz 8 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego czyli tzw. „zerówek” zorganizowano 8 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 — 5 lat. Szczególnie ważne ze względu na oczekiwania społeczne było zorganizowanie kolejny rok z rzędu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 oddziałów dla dzieci 3-letnich. W efekcie podjętych działań wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców podczas rekrutacji zapewniono miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników, rozpatrywano, zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W okresie od września do grudnia 2019 r. dofinansowaniem kształcenia objęto 22 uczniów u 16 pracodawców. Wydatkowano na ten cel kwotę 159 515,28 zł, z czego 153 519,28 zł wydatkowano na naukę zawodu dla 20 uczniów i 6 096 zł na przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla 2 uczniów. W okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. dofinansowaniem kształcenia objęto 7 uczniów u 6 pracodawców. Wydatkowano na ten cel kwotę 44 528,06 zł, z czego 39 956,06 zł wydatkowano na naukę zawodu dla 5 uczniów i 4 572 zł na przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla 2 uczniów.

oświata tabele

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!