Rekomendacje ws. nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dla NGO

Od 1 marca 2019 roku w sferze zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. Sieć SPLOT wraz ze Związkiem Miast Polskich i OFOP wypracowała interpretację nowych dokumentów oraz szereg rekomendacji dotyczących sposobów stosowania procedur w procesie udzielania i rozliczania dotacji.

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań wprowadzają istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie organów administracji publicznej. Przewidują bowiem, między innymi, możliwość rozliczania organizacji z zadań w oparciu o zrealizowane rezultaty. Zmiana ta przekłada się na sposób rozpatrywania sprawozdań (podstawą przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania jest ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów), należy jednak pamiętać, że organizacje nadal związane będą zasadami wydatkowania środków i ich księgowania. W praktyce w sprawozdaniu nie będzie analizy części finansowej (zestawienia faktur), będzie to jednak przedmiot ewentualnych kontroli.

W związku z wagą wprowadzanych zmian, zespół złożony z przedstawicieli Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związku Miast Polskich oraz Ogólnopolskiej Federacji Oorganizacji Pozarządowych, w trybie dyskusji wypracował interpretacje nowych wzorów dokumentów oraz rekomendacje dotyczące sposobów stosowania procedur na poziomie JST w procesie udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym (dostępne w załączniku).

Materiał ma charakter pomocniczy i będzie rozwijany w toku tworzenia się praktyki zlecania zadań przez samorządy terytorialne organizacjom pozarządowym. Jednocześnie dyskusja będzie kontynuowana w formule spotkania Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników, którego XII edycja przygotowywana jest przez Sieć SPLOT we współpracy z partnerami samorządowymi.

Rekomendacje_dotacje_nowe_rozporzadzenia.pdf

(rowop)