Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Morąg. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do poszczególnych placówek (informacje dostępne są również na stronach szkół i przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach).

Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu 

Dyrektor  Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu ogłasza, że:  zapisy na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą od 18 marca do 29 marca 2019 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie   placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole6morag.edupage.org)  od dnia 11.03.2019r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 18.03.2019r. do 29.03.2019r.

Ogłoszenie – deklaracja o kontynuacji.doc

Deklaracja o kontynuacji.pdf

Przedszkole nr 2 i Żłobek Miejski w Morągu

Dyrektor  Żłobka Miejskiego  w  Morągu  ogłasza:  zapisy na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będą

od 10 marca do 25 marca 2019 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe  na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać w sekretariacie   placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole2morag.pl) od dnia 04.03.2019r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie od 10.03.2019r. do 25.03.2019r.

Wniosek zgłoszenia dziecka 2018

Dyrektor  Przedszkola nr 2  w  Morągu  ogłasza:  zapisy na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą

od 18 marca do 29 marca 2019 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie   placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole2morag.pl) od dnia 04.03.2019r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 18.03.2019r. do 29.03.2019r.

Wniosek zgłoszenia dziecka 2018

Przedszkole „Jedyneczka”

Uprzejmie informuję, że „Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego” będą dostępne u wychowawców grup, w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola od 05 marca 2019r.

Wypełnione deklaracje należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2019r. w sekretariacie placówki.

Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona  w wyżej wymienionym terminie, dziecko będzie podlegało nowej rekrutacji, tak jak dzieci, których rodzice po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.

Deklaracja na kontynuację

SP4 Morąg

Rekrutacja 2019/2020

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.docx (18.66 KB)

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.docx (12.55 KB)

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO.docx (24.86 KB)

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO.doc (98.50 KB)

 

SP 1 Morąg

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu działając na podstawie Zarządzenia  Nr 37/19  Burmistrza Morąga z dnia 2 stycznia 2019r.,  ogłasza w dniach 18 marca do 29 marca 2019 r. zapisy na rok szkolny 2019/2020:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:

urodzonych w roku 2012 (siedmiolatki),

urodzonych w roku 2013 (sześciolatki) – na wniosek rodzica
w przypadku, kiedy dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego „O” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu dzieci: urodzonych w roku 2013 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego „O” w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz urodzonych w roku 2014 (pięciolatki)

Rodzice dziecka aktualnie zamieszkującego w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy I. Przyjęcie dziecka następuje wtedy z urzędu. W przypadku wolnych miejsc, po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, do klasy I będą mogły być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek złożony przez rodziców.

Wypełnione zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy składać w dniach 18 marca do 29 marca 2019 r., w godzinach 730 – 1530 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Z zasadami rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej szkoły jedynka.hg.pl w zakładce – „REKRUTACJA 2019/2020” lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1. 

Dokumenty (zgłoszenie, wniosek, oświadczenia) można pobrać
w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 jedynka.hg.pl

Dokumenty do pobrania:

Terminy rekrutacyjne

Zasady przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do kl. I

Oświadczenia rodziców – załączniki do wniosku

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu

 

SP nr 2 Morąg

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu ogłasza w dniach 18 do 29 marca   2019 roku zapisy:

Dzieci do klas I :

urodzonych w roku 2012 (7-latki),

urodzonych w 2013 (6-latki) na wniosek rodzica w przypadku kiedy dziecko objęte było rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub szkole lub posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

przy zapisie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły – zgłoszenie

przy zapisie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – wniosek i dokumenty określone w zasadach rekrutacji w zakładce rekrutacja.

Dzieci do oddziału „O”

urodzonych w 2013 roku (6 latki)

rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału „O” w szkole  lub przedszkolu w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

zasady rekrutacji w zakładce rekrutacja

Zapewnione dowożenie dziecka z obwodu szkoły

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisów proszę dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:30 /oraz wyznaczonym terminie co w znacznym stopniu umożliwi dokonanie podziału na klasy i grupy przedszkolne.

Zapisy do klas pierwszych i zerowki na 2019-2020 plakat ogloszenie.docx (49.79 KB)

Zasady rekrutacji do klasy I zalacznik nr 2 sp2 2019-20120.docx (22.56 KB)

Zgloszenie dziecka klasa I sp 2 2019- 2020 z obwodu szkoly.docx (19.31 KB)

Wniosek o przyjecie dziecka klasa I sp 2 2019-2020.docx (21.43 KB)

Zasady rekrutacji do oddzialu O zalacznik nr 1 sp2 2019-2020.docx (25.79 KB)

Wniosek kontynuacja oddzialy przedszkolne sp2 2019- 2020.docx (19.07 KB)

Wniosek o przyjecie dziecka do oddzialu przedszkolnego sp2 2019-2020.doc (98.50 KB)

Oswiadzcenie woli rodzica przyjecie do kl I i oddzialu przedszkolnego sp2 2019-2020.docx (12.88 KB)

 

SP Słonecznik

Szanowni Rodzice, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku informuje, iż w terminie od 18 do 29 marca 2019r. trwa okres rekrutacyjny kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe: obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci sześcioletnie, tj. urodzone w 2013 roku; obowiązkiem rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej  objęte są dzieci siedmioletnie, tj. urodzone w 2012 roku.

zapisując kandydata do oddziału przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; zapisując kandydata do klasy I należy złożyć w sekretariacie szkoły Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub Wniosek o przyjęcie do klasy I (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły);  osobami uprawnionymi do złożenia dokumentów są wyłącznie rodzice kandydatów (przy zapisach wymagany jest dowód osobisty); prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 mają dzieci urodzone w roku kalendarzowym 2014, 2015, 2016;

Zapisy dzieci prowadzone są bezpośrednio w sekretariacie szkoły, który udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. Dokumenty dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: www.spslonecznik.edupage.org

Oddział przedszkolny:

do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Morąg; kandydaci mieszkający w innej gminie niż Gmina Morąg, mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, tj. urodzone w roku 2013; rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego; prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci urodzone w 2014, 2015, 2016 roku; rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego; rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 realizowały wychowanie przedszkolne jako czterolatki lub pięciolatki składają w sekretariacie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;  w celu przeprowadzenia postępowania dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Klasa I:

do klasy I z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

dzieci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęte do klasy I jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; jeżeli ilość kandydatów jest większa niż ilość wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę (rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I);

obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 dotyczy dzieci siedmioletnich, tj. urodzonych  w 2012 roku; rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I;

dzieci sześcioletnie, tj.  urodzone w 2013 roku, które w roku szkolnym 2018/2019 spełniły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego albo posiadają opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki mogą być przyjęte do klasy I; rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I ;

w celu przeprowadzenia postępowania dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

w sekretariacie szkoły (czas pracy sekretariatu: 730 – 1430; tel: 89 757 0010)

na stronie internetowej szkoły (www.spslonecznik.edupage.org – zakładka Informacje szkolne, rekrutacja)

Do Pobrania

Oddział przedszkolny, wniosek o przyjęcie dziecka: Pobierz

Oddział przedszkolny, deklaracja o kontynuowaniu: Pobierz

Klasa I, zgłoszenie dziecka: Pobierz

Klasa I, wniosek o przyjęcie dziecka: Pobierz

 

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Zasady Rekrutacji do oddziału przedszkolnego

zasady_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego.docx

Deklaracja o o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

oddzial_przedszkolny__deklaracja_o_kontynuowaniu.docx

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (nowy przedszkolak)

oddzial_przedszkolny__wniosek_o_przyjecie_dziecka.docx

Zasady Rekrutacji do klasy I

zasady_rekrutacji_do_klasy_I.docx

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

klasa_I__wniosek_o_przyjecie_dziecka.docx

Zgłoszenie dziecka  spoza obwodu do klasy pierwszej

klasa_I__zgloszenie_dziecka_spoza_obwodu.docx

Więcej informacji można uzyskać w sekretariatach przedszkoli i szkół oraz na ich stronach internetowych.

(red.)