Warmia i Mazury

Rezerwat przyrody Pióropusznikowy Jar powiększony

Aż o 80 ha powiększono powierzchnię dotychczasowego rezerwatu przyrody Pióropusznikowy Jar, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentów lasów liściastych ze stanowiskami pióropusznika strusiego. Było to możliwe dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie i leśników z Nadleśnictwa Elbląg.

Rezerwat przyrody Pióropusznikowy Jar został powołany w 1962 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jego powierzchnia wynosiła 37,78 ha, a celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych malowniczego fragmentu lasu mieszanego i łęgowego z udziałem pióropusznika strusiego Matteucia struthiopteris.
Przeprowadzona na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie inwentaryzacja stanowisk pióropusznika strusiego w rezerwacie i na terenach do niego przyległych wykazała, że poza rezerwatem znajduje się większość populacji tej chronionej paproci, głównego przedmiotu ochrony rezerwatu. Łączna liczba stwierdzonych stanowisk to 333 (23 456 osobników), z tego 25 stanowisk w rezerwacie (1 650 osobników) i 308 poza nim (21 806 osobników).  Również udział osobników z liściami zarodnionośnymi poza rezerwatem był porównywalnie wyższy poza rezerwatem (93%) niż w nim (Grzybowski M. 2011).
W konsekwencji uznano, że powierzchnia rezerwatu powinna zostać powiększona o tereny przyległe do rezerwatu wzdłuż rzeki Lisi Parów. Pozytywna współpraca pomiędzy Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zarządcą terenu – Nadleśnictwem Elbląg doprowadziła do wypracowania nowej granicy rezerwatu, uwzględniającej ochronę większości stanowisk pióropusznika strusiego.
Obecnie całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 118,96 ha, w tym na terenie gminy Młynary – 62,50 ha, gminy Milejewo – 40,00 ha, gminy Tolkmicko – 16,46 ha. Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg, obręb Kadyny, leśnictwo Pogrodzie.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 6 marca 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Pióropusznikowy Jar” (Dz. Urz.  Woj. Warm.-Maz. poz. 1269) jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

(RDOS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!