AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Roczny program współpracy gminy z organizacjami

Rada Miejska w Morągu uchwaliła roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

W uchwale czytamy: „Przyjmuje się na rok 2021 roczny program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko— Mazurskiego.”

– Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) nakłada na Radę Miejską w Morągu obowiązek uchwalenia do 30 listopada rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, na rok 2021. Założenia do projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. opracowywane były w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i wydziałami Urzędu Miejskiego. O wynikach konsultacji niniejszego projektu uchwały, które trwały od 23 października do 6 listopada br.., poinformuję w czasie obrad sesji Rady Miejskiej w Morągu, podczas której projekt uchwały będzie rozpatrywany. Program określa cele, formy i zasady współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych. Określa także priorytetowe kierunki działania w 2021 r., na które przeznaczane będą ustalone w przyszłorocznym budżecie Gminy Morąg środki finansowe, o które aplikować będą organizacje pozarządowe. Mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiologiczną, pragnę zauważyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na ograniczenia sanitarne i organizacyjne, pełna realizacja niniejszego Programu może być niemożliwa. Terminy ogłaszania konkursów na poszczególne zadania również mogą być uzależnione od panującej sytuacji epidemiologicznej – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Przed uchwaleniem rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego gmina przeprowadziła konsultacje projektu uchwały zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r.

Konsultacje miały na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych na temat projektu uchwały. Treść konsultowanego projektu uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP Urzędu Miejskiego w dniu 27.10.2020 r. Ponadto do końca sierpnia 2020 r. uprawnione podmioty złożyły propozycje zadań do niniejszego Programu. Dodatkowo informacja o projekcie uchwały i zgłoszonych do niego wnioskach była omawiana i opiniowana przez członków Wspólnego Zespołu Opiniującego w dniu 5 października 2020 r. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji — Katarzyna Zarachowicz. W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła pisemna opinia o konsultowanym projekcie uchwały.

program rocznej współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi

(red.)

error: Nie kopiuj!!!