Warmia i Mazury

Rozkład zajęć ucznia – wskazówki

Dobrze ułożony tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych pozwala na efektywną pracę uczniów przez cały tydzień. Przy tworzeniu planów lekcyjnych szkoły powinny uwzględniać: zasadę zmienności dyspozycji ucznia do pracy w ciągu tygodnia, możliwości psychofizyczne podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz organizację i długość przerw międzylekcyjnych.

Zasada zmienności dyspozycji ucznia do pracy w ciągu tygodnia

W poniedziałek dyspozycja ta jest niewielka. Uczeń po przebytym weekendzie znajduje się na etapie wdrażania do pracy. We wtorek i środę dyspozycja do pracy zwiększa się (ze szczytem możliwości w środę), po czym we czwartek, a przede wszystkim w piątek, notuje się spadek możliwości percepcyjnych ucznia. W związku z tym, przedmioty wymagające większego skupienia powinny być zaplanowane w dniach podwyższonych możliwości, a w dniach, gdzie możliwości ucznia są mniejsze – należałoby zaplanować lekcje z przedmiotów łatwiejszych.

Możliwości psychofizyczne ucznia podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

Uczniowie najefektywniej pracują w godzinach 8:00-12:00, ze szczytem możliwości w godzinach 9:00-11:00. Najwłaściwszą porą rozpoczynania zajęć szkolnych jest więc czas między godz. 8:00 a 9:00. Pierwsze lekcje powinny być zajęciami łatwiejszymi, wymagającymi mniejszego wysiłku (okres wdrażania). Przedmiotom wymagającym większego skupienia należy poświęcić środkową część zajęć, a ostatnie lekcje powinny być zajęciami, które nie wymagają większego skupienia( muzyka, plastyka, godzina wychowawcza), bądź lekcjami zawierającymi elementy ruchu.

Równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia

W tym zakresie Państwowa Inspekcja Sanitarna ocenia czy:

zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica czasu rozpoczynania zajęć w oddziale pomiędzy dniami tygodnia nie powinna być większa niż 1 godzina lekcyjna;

różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

Organizacja i długość przerw międzylekcyjnych

Z punktu widzenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w szkole wszystkich przerw 10 minutowych i przynajmniej jednej przerwy dłuższej umożliwiającej zjedzenie obiadu.

Właściwe rozplanowanie i długość przerw międzylekcyjnych pozwoli na:

regenerację sił fizycznych i psychicznych uczniów pomiędzy lekcjami,

załatwienie potrzeb fizjologicznych,

sprawne przemieszczenie się z klasy do klasy,

spożycie posiłków między lekcjami.

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!