Rozmawiali o planowanym strajku w morąskich szkołach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyło się dzisiaj spotkanie związkowców z ZNP i FZZ z dyrektorami szkół i szefami komitetów strajkowych w celu przygotowania placówek do strajku nauczycieli.

Wolę uczestniczenia w strajku oświatowym na terenie naszej gminy wyraziły wszystkie cztery szkoły podstawowe w mieście oraz trzy szkoły wiejskie, Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu oraz Zespół Szkół Licealnych i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Wymogu udział w strajku nie spełniły dwa morąskie przedszkola nr 2 i „Jedyneczka” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

Wszyscy mają nadzieję, że strona związkowa dogada się ze stroną rządową i do strajku nie dojdzie.

– Czekamy na to, że do tego strajku nie dojdzie. Jeżeli już do tego niestety dojdzie, to strajk ma się rozpocząć w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku o godz. 8.00. Strajkujący nauczyciele będą przebywali w swoich placówkach  tyle godzin, ile danego dnia pracują. Podpisywane będą rano listy, które zgłaszane będą dyrektorom placówek oraz związkom zawodowym i czekamy na spełnienie naszych postulatów przez rząd – mówią związkowcy.

Związkowcy rozmawiali także dzisiaj z Burmistrzem Morąga, aby samorząd zapłacił nauczycielom wynagrodzenie za czas strajku. Jak powiedział nam Marek Siudak, naczelnik wydziału oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Morągu, zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajkujący nauczyciele zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i uprawnienia ze stosunku pracy. Okres ten wlicza się także do okresu zatrudnienia. Jednak za czas strajku nie będzie należeć  się im wynagrodzenie.
ZNP przedstawiło informacje dotyczące przebiegu strajku:
1. Strajk może być ogłoszony jedynie w tych szkołach/placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała (oddała głosy) co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem.

2. W strajku mogą wziąć udział wszystkie osoby wskazane w pkt 1 (poza dyrektorem szkoły), niezależnie od przynależności związkowej, czy udziału w referendum.

3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji strajkowej, zarząd oddziału ZNP powołuje w szkołach i placówkach komitety strajkowe.

4. Strajk odbywa się w godzinach pracy szkoły i placówki od rozpoczęcia do zakończenia pracy w danym dniu.

5. Strajkujący przebywają w szkole/placówce w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

6. Osoby zatrudnione w więcej niż jednej szkole/placówce, mają prawo uczestniczenia w strajku w tych szkołach/placówkach, w których strajk został ogłoszony.

7. Nauczyciel, który na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela lub art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uzupełnia etat w innej szkole:
1) uczestniczy w strajku w szkole, w której jest zatrudniony (w tzw. szkole macierzystej) i jednocześnie nie przystępuje do pracy w szkole, w której uzupełnia etat (wskazane jest uprzedzenie dyrektora tej szkoły o nieobecności w pracy ze względu na udział w strajku),
2) nie uczestniczy w strajku w żadnej z tych szkół, jeżeli w szkole macierzystej strajk nie został ogłoszony (nie może on przystąpić do strajku w szkole, w której uzupełnia etat, gdyż nie jest pracownikiem tej szkoły).

(red./fot. red.)