Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze i z zakresu upowszechniania kultury na 2022 r.

Do 20 sierpnia do godz. 16.00 trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 rok. O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendium w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie przyznawane jest na realizację określonego projektu w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami i twórczość ludowa oraz animacja i edukacja kulturalna i zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu: Wzór umowy stypendialnej

Załącznik nr 1 do umowy: Oświadczenie podatkowe

Załącznik nr 2 do umowy: Wzór formularza sprawozdania z realizacji stypendium

Załącznik nr 2 do regulaminu: Karta oceny – wzór

Załącznik nr 3 do regulaminu: Opis dziedzin

Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Instrukcja Krok po Kroku od założenia konta do złożenia i wysłania Wniosku

Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Instrukcja wypełnienia Elektronicznego Formularza

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

literatura,

sztuki wizualne,

muzyka,

taniec,

teatr,

film,

opieka nad zabytkami,

twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

animacja i edukacja kulturalna,

zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;

półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.;

półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.;

mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 20 sierpnia 2021 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KDNiS na 2022 r.

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 9 ust. 1 pkt 2).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 20 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00. Do godz. 16.00 będzie czynny elektroniczny formularz w systemie EBOI.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

w czasie trwania konkursu [1] jest uczniem lub jest studentem [2] bez względu na kierunek i tryb kształcenia, i nie ukończyła 35. roku życia;

w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia, i nie ukończyła 35. roku życia;

w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” oraz „Gaude Polonia”);

realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium [3];

została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11,  z 2018 r. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 13)Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2021 r.   

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady ubiegania się o stypendium.

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKDNiS:

22 42 10 332
22 42 10 418
oraz pod adresem mailowym:  stypendia@kulturaisport(dot)gov(dot)pl

[1] Przez trwanie konkursu rozumiany jest czas od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
[2] Student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie)     lub jednolitych studiach  magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.
[3] Weryfikacja dotyczy terminu naboru do konkursu.

(UW Olsztyn)