Warmia i Mazury

Rozpoczęła się rejestracja na kursy UEFA C

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej informuje, że rozpoczęła się rejestracja na Kursy trenerskie UEFA C na rok 2023.

​Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać u Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Kurs UEFA C 3/2023 – Dobre Miasto – PROGRAM CERTYFIKACJI – CERTYFIKAT ZIELONY
Termin kursu: 10.09 – 09.12.2023 r.
Termin rejestracji: do 30.08.2023 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Dobre Miasto
Koszt kursu: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – koszt w ramach programu certyfikacji

Terminy sesji:

I sesja 10.09.2023 r.

II sesja 23-24.09.2023 r.

III sesja 7-8.10.2023 r.

IV sesja – Wyjazd mikrogrupa

V sesja – 21-22.10.2023 r.

VI sesja – Wyjazd mikrogrupa

Egzaminy końcowe praktyczne – 23.10 – 01.12.2023 r.
Egzaminy końcowe teoretyczne – 09.12.2023 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

Kurs UEFA C 4/2023 – Dobre Miasto
Termin kursu: 17.09 – 18.12.2023 r.
Termin rejestracji: do 30.08.2023 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Dobre Miasto
Koszt kursu: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Terminy sesji:

I sesja 17.09.2023 r.

II sesja 30.09-01.10.2023 r.

III sesja 14-15.10.2023 r.

IV sesja – Wyjazd mikrogrupa

V sesja – 28-29.10.2023 r.

VI sesja – Wyjazd mikrogrupa

Egzaminy końcowe praktyczne – 30.10 – 11.12.2023 r.
Egzaminy końcowe teoretyczne – 18.12.2023 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  na  dany  kurs  składa  –  za  pośrednictwem  systemu informatycznego  PZPN24  dostępnego  pod  adresem:  www.pzpn24.pzpn.pl   –  wniosek zawierający:
 3. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,
 4. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:
 8. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
 9. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 10. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 11. skan  oświadczenia  o  braku  lub  wszczęciu/trwaniu  postępowania  dyscyplinarnego  za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego – wygeneruje system pzpn24
 12. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24
 13. skan zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwskazań  medycznych  do  podjęcia  zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
 14. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
 15. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
 16. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego  PZPN24  wniosek  oraz  załączniki,  zawierające  określony  zestaw  danych osobowych  zbieranych  przez  Administratora.  Wskazany  został  on  w  pkt.1  i  2  niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.
 2. Zawarte  we  wniosku  oraz  załącznikach  dane  osobowe  szczególnych  kategorii  oraz  dane dotyczące  wyroków  skazujących  i  czynów  zabronionych  przetwarzane  są  na  podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.

(wmzpn)

 

error: Nie kopiuj!!!